สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตราชู
 
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรดาพร  ปริตตะอาชีวะ
 
1. นางสาวปาณิสรา   ศรีวัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชญ์ภรณ์   แสงมา
2. เด็กหญิงอรกิติยา  ล้อวรลักษณ์
 
1. นางสาวปาณิสรา   ศรีวัง
2. นางสาวกนกวรรณ  ภู่วรรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรธราธิป  สิงห์ทอง
 
1. นางรัศมี  วรศาสตร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม
 
1. นางรัศมี  วรศาสตร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักขณา  มีแสง
 
1. นางเพ็ญพักตร์  พิมพิรุจานันท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมราลักษณ์  พงษ์ประยูร
 
1. นางเพ็ญพักตร์  พิมพิรุจานันท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   โพธิจักร
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์   ทองเพียรพงษ์
3. เด็กหญิงศุภรดา    วิริยะ
 
1. นางสาวอรุณทิพา  แก้วพลงาม
2. นายธีรวัฒน์  ธนาสวัสดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาน่า อารย   ราบุส
 
1. MissELMIE BEJOC  SARITA
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  จริยเวชช์วัฒนา
 
1. MissSANDRA LUMBAY  BAYSON
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงวีรดา  วรรณสุทธิ์
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   วัดพ่วง
 
1. นางรุ่งนภา  คงปันนา