สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงเมธาพร  ลิมป์ประภาคาร
 
1. นางจิราภรณ์  กาฬภักดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิศวรา   ปราบพาลา
2. เด็กหญิงพิริยา  ศิริดำ
3. เด็กหญิงแพรวา  เกิดจันทร์ตรง
 
1. นางสะไบแพร  สุทธิ
2. นางชลธร  ยศอาลัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงณัฐญาดา   ทองคำ
2. เด็กชายรนกฤต   ป้อมสนาม
3. เด็กชายโธมัค    แซน
 
1. นางสาวอรุณทิพา  แก้วพลงาม
2. นายธีรวัฒน์  ธนาสวัสดิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายศิระ   คชศิลา
 
1. Mr.RUBEN BANTOTO  TORNIADO
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงปิยธิดา   บุตรจันทร์
 
1. MissEMELYNE BACULI  CASAUAY
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายภัทรพล   พากุล
2. เด็กชายสิริวิชญ์    อินทรแย้ม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คงปันนา
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงชัญญา  ศักดิ์พันธ์
2. เด็กชายศิวัช  ดลสอาด
 
1. นางสาวนารีรัตน์   สารสิทธิ์