สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตราชู
 
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงเมธาพร  ลิมป์ประภาคาร
 
1. นางจิราภรณ์  กาฬภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรดาพร  ปริตตะอาชีวะ
 
1. นางสาวปาณิสรา   ศรีวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชญ์ภรณ์   แสงมา
2. เด็กหญิงอรกิติยา  ล้อวรลักษณ์
 
1. นางสาวปาณิสรา   ศรีวัง
2. นางสาวกนกวรรณ  ภู่วรรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา
 
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรธราธิป  สิงห์ทอง
 
1. นางรัศมี  วรศาสตร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงมนชิตา  อยู่สว่าง
 
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม
 
1. นางรัศมี  วรศาสตร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิศวรา   ปราบพาลา
2. เด็กหญิงพิริยา  ศิริดำ
3. เด็กหญิงแพรวา  เกิดจันทร์ตรง
 
1. นางสะไบแพร  สุทธิ
2. นางชลธร  ยศอาลัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักขณา  มีแสง
 
1. นางเพ็ญพักตร์  พิมพิรุจานันท์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมราลักษณ์  พงษ์ประยูร
 
1. นางเพ็ญพักตร์  พิมพิรุจานันท์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายบรรณรต  ไตรศุภโชค
2. เด็กชายศุภกฤต  สาระสุข
 
1. นางสาวปริยาพร   ชัยมีเขียว
2. นายสามพล  เก่งสมรภูมิ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณรดา  สินธุศิริ
 
1. นายรัชวุฒิ  วิเศษเกื้อกูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายวงศธร  คะชะนา
 
1. นายรัชวุฒิ  วิเศษเกื้อกูล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงณัฐญาดา   ทองคำ
2. เด็กชายรนกฤต   ป้อมสนาม
3. เด็กชายโธมัค    แซน
 
1. นางสาวอรุณทิพา  แก้วพลงาม
2. นายธีรวัฒน์  ธนาสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   โพธิจักร
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์   ทองเพียรพงษ์
3. เด็กหญิงศุภรดา    วิริยะ
 
1. นางสาวอรุณทิพา  แก้วพลงาม
2. นายธีรวัฒน์  ธนาสวัสดิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายศิระ   คชศิลา
 
1. Mr.RUBEN BANTOTO  TORNIADO
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาน่า อารย   ราบุส
 
1. MissELMIE BEJOC  SARITA
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  จริยเวชช์วัฒนา
 
1. MissSANDRA LUMBAY  BAYSON
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงวีรดา  วรรณสุทธิ์
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงปิยธิดา   บุตรจันทร์
 
1. MissEMELYNE BACULI  CASAUAY
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   วัดพ่วง
 
1. นางรุ่งนภา  คงปันนา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสาธิดา   สุขศิลา
 
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายภัทรพล   พากุล
2. เด็กชายสิริวิชญ์    อินทรแย้ม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คงปันนา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงนภสกร  แตงบุตร
 
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกนกณภัทร  กิจวิชา
2. เด็กหญิงมินธิรา   ศรีวงกฎ
 
 
27 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงชัญญา  ศักดิ์พันธ์
2. เด็กชายศิวัช  ดลสอาด
 
1. นางสาวนารีรัตน์   สารสิทธิ์