สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนสุนทร
 
1. นางสาวกาญจนา  ทิวารัศชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ราชบัณดิส
 
1. นางนภาพร  อดิศักดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิดา  มารศรี
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายชนุตร์  สิทธิสราวุธ
2. เด็กชายณฐภัทร  พิมจุฬา
3. เด็กชายวันใหม่  วิยะกัน
4. เด็กชายศราวุฒิ  กันเสือ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กาดนอก
6. เด็กชายเอกพจน์  สิมมาหลวง
 
1. นายนิคม  กันตะคะนันท์
2. นางสาวพรรณี  แนวสุข
3. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงปณิธิ  ชินกลาง
2. เด็กหญิงมนทิรา  พุ่มเกิด
3. เด็กหญิงยศพร  แสงศิริ
 
1. นางวันดี  ผันประเสริฐ
2. นางสาวศศิมาภรณ์  คำแสน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 31 1. เด็กชายถิรวัฒน์  คงมั่น
2. เด็กชายรพีพัฒน์  รัตนจันทร์
3. เด็กชายสิทธิกร  บุญพร
 
1. นายนิคม  กันตะคะนันท์
2. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุสติ
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  อ่ำแห
3. เด็กหญิงณิรัฌฌา  บุญเที่ยง
 
1. นางวันดี  ผันประเสริฐ
2. นายเจตน์ดิศรณ์  โพธิ์แก้ว
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชัย  คำมีแสง
2. เด็กชายนภัสกร  วรรณไพ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยอินทร์
 
1. นายจตุพล  เบาใจ
2. นางวันดี  ผันประเสริฐ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงนพรัตน์ธนพร  สิงเงา
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ชูทิพย์
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ชูวงวาลย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  น้อยบัวงาม
2. นางวันดี  ผันประเสริฐ