สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงกฤติยา  กรมกระโทก
 
1. นางเทวี  พันธ์เพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิกานดา  ชัยสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมศรี  บางใหญ่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงพัทยาณี  ทองสุข
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 72.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุตรียา  บุตรพลับ
2. เด็กหญิงปัญญารัตน์  วรศรี
3. เด็กหญิงพิมนิภา  ไชยจันทร์
 
1. นางสาวณิชาภา  วงศ์ปภาโสภา
2. นางนภัสสร  วัลภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มแย้มงาม
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นุ่มนวล
3. เด็กหญิงอรนิตย์  มหาพรม
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวภาวิณี  วิสูญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กชายปริญญา  นาน้อย
2. เด็กชายอัมรินทร์  มาดี
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสุวารี  พูนพงศา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายอำนาจ  ศัตรูพินาศ
 
1. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรรณวิภากร  เสาวรส
2. เด็กหญิงเบญญานี  อ่อนศรี
 
1. นางสุวารี  พูนพงศา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพลอยตะวัน  แดงจันทึก
2. เด็กหญิงเกตนิกา  สุขหอม
 
1. นางสุวารี  พูนพงศา
2. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายนพรัตน์  พูลพินิจ
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพีภัทร  พูลพินิจ
 
1. นายเจตน์ดิศรณ์  โพธิ์แก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงจาศิณี  หอมเชย
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์จุ้ย
2. เด็กชายทัศน์พล  คนครอง
3. เด็กชายศัตวรรษ  ตาระบัติ
4. เด็กชายศิลปชัย  จันลาศรี
5. เด็กชายสัญชัย  ชุมกว้าง
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  บัวพันธ์
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
2. นายนิคม  กันตะคะนันท์
3. นายเจตน์ดิศรณ์  โพธิ์แก้ว
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  กลับวุ่น
2. เด็กชายมงคลกาล  สุขส่งมงคลกาล
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
2. นายอภิชาต  ใยอิ้ม
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 39 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดวงศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  น้อยบัวงาม