สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจมนต์
 
1. นางสาวสมศรี  บางใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมา
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงสุภาวิกา  ขิงสันเทียะ
 
1. นางสาวสมศรี  บางใหญ่
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60.66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงนันทิยา  มาเจริญ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญวิเทียน
 
1. นางสาวณิชาภา  วงศ์ปภาโสภา
2. นางนภาพร  อดิศักดิ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงนิตยา  แย้มเมล์
2. เด็กหญิงเกสรา  สุขหอม
 
1. นายนิคม  กันตะคะนันท์
2. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 1. เด็กชายทนงศักดิ์  วิชิต
 
1. นางสาวนันทนา  อินทนาม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุพัฒธิดา  เสือดำ
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ไชยวาน
3. เด็กหญิงสุวดี  มงคล
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
2. นางสาวกรรชนก  มีสัมฤทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐกมลวรรณ  กันหะคุณ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ใจกล้า
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
2. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงชลกร  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวกรรชนก  มีสัมฤทธิ์