สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงเพชรพร  แร่เงิน
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายธนกฤต  วิมุกติวรรณ
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอาณัติ  สอนพราหมณ์
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐพล  คล้ายบัว
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงกรกนก  จักรใจ
2. เด็กหญิงจุฑาพร  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงปิยนุช  เทพนวล
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวณิชาภา  วงศ์ปภาโสภา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายงามพล  พราวศรี
2. เด็กชายเกียรติขจร  คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวณิชาภา  วงศ์ปภาโสภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจกล้า
2. เด็กชายรัตนชัย  พรรณวงษ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสุวารี  พูนพงศา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรภา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชินไธสง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สังขวรรณ
 
1. นายจตุพล  เบาใจ
2. นางนภาพร  อดิศักดิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 65 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เรืองชัยธีระโชติ
2. เด็กชายเสกสรรค์  อ่านเขียน
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
2. นางนภาพร  อดิศักดิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายมังซอ  แมอู
 
1. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวรรณพร  สายทอง
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุริยะ  สุขสำราญ
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเบญจมาพร  โต้เพชร
 
1. นางสาวนันทนา  อินทนาม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กอน
 
1. นางสาวนันทนา  อินทนาม
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อุมะมา
2. เด็กชายสิทธิพันธิ์  สมองดี
 
1. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
2. นางสาวณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร  แก้วจันทร์
 
1. นางเทวี  พันธ์เพชร
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอาร์มรินทร์  ดีเดช
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  คำแสน
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพัสกร  หิรัญบุตร์
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  คำแสน