สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจมนต์
 
1. นางสาวสมศรี  บางใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมา
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงกฤติยา  กรมกระโทก
 
1. นางเทวี  พันธ์เพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิกานดา  ชัยสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมศรี  บางใหญ่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงสุภาวิกา  ขิงสันเทียะ
 
1. นางสาวสมศรี  บางใหญ่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงพัทยาณี  ทองสุข
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงเพชรพร  แร่เงิน
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายธนกฤต  วิมุกติวรรณ
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 72.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุตรียา  บุตรพลับ
2. เด็กหญิงปัญญารัตน์  วรศรี
3. เด็กหญิงพิมนิภา  ไชยจันทร์
 
1. นางสาวณิชาภา  วงศ์ปภาโสภา
2. นางนภัสสร  วัลภา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอาณัติ  สอนพราหมณ์
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐพล  คล้ายบัว
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงกรกนก  จักรใจ
2. เด็กหญิงจุฑาพร  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงปิยนุช  เทพนวล
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวณิชาภา  วงศ์ปภาโสภา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนันธิดา  อินทร์พรม
2. เด็กหญิงปิยนุช  เทพนวล
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ไชยจันทร์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นายจตุพล  เบาใจ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มแย้มงาม
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นุ่มนวล
3. เด็กหญิงอรนิตย์  มหาพรม
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวภาวิณี  วิสูญ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายงามพล  พราวศรี
2. เด็กชายเกียรติขจร  คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวณิชาภา  วงศ์ปภาโสภา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจกล้า
2. เด็กชายรัตนชัย  พรรณวงษ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสุวารี  พูนพงศา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กชายปริญญา  นาน้อย
2. เด็กชายอัมรินทร์  มาดี
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางสุวารี  พูนพงศา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรภา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชินไธสง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สังขวรรณ
 
1. นายจตุพล  เบาใจ
2. นางนภาพร  อดิศักดิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนสุนทร
 
1. นางสาวกาญจนา  ทิวารัศชัย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ราชบัณดิส
 
1. นางนภาพร  อดิศักดิ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60.66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงนันทิยา  มาเจริญ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญวิเทียน
 
1. นางสาวณิชาภา  วงศ์ปภาโสภา
2. นางนภาพร  อดิศักดิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 65 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เรืองชัยธีระโชติ
2. เด็กชายเสกสรรค์  อ่านเขียน
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
2. นางนภาพร  อดิศักดิ์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงนิตยา  แย้มเมล์
2. เด็กหญิงเกสรา  สุขหอม
 
1. นายนิคม  กันตะคะนันท์
2. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายอำนาจ  ศัตรูพินาศ
 
1. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายมังซอ  แมอู
 
1. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรรณวิภากร  เสาวรส
2. เด็กหญิงเบญญานี  อ่อนศรี
 
1. นางสุวารี  พูนพงศา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพลอยตะวัน  แดงจันทึก
2. เด็กหญิงเกตนิกา  สุขหอม
 
1. นางสุวารี  พูนพงศา
2. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายนพรัตน์  พูลพินิจ
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิดา  มารศรี
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพีภัทร  พูลพินิจ
 
1. นายเจตน์ดิศรณ์  โพธิ์แก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงจาศิณี  หอมเชย
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวรรณพร  สายทอง
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 1. เด็กชายทนงศักดิ์  วิชิต
 
1. นางสาวนันทนา  อินทนาม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุริยะ  สุขสำราญ
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเบญจมาพร  โต้เพชร
 
1. นางสาวนันทนา  อินทนาม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กอน
 
1. นางสาวนันทนา  อินทนาม
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายชนุตร์  สิทธิสราวุธ
2. เด็กชายณฐภัทร  พิมจุฬา
3. เด็กชายวันใหม่  วิยะกัน
4. เด็กชายศราวุฒิ  กันเสือ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กาดนอก
6. เด็กชายเอกพจน์  สิมมาหลวง
 
1. นายนิคม  กันตะคะนันท์
2. นางสาวพรรณี  แนวสุข
3. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์จุ้ย
2. เด็กชายทัศน์พล  คนครอง
3. เด็กชายศัตวรรษ  ตาระบัติ
4. เด็กชายศิลปชัย  จันลาศรี
5. เด็กชายสัญชัย  ชุมกว้าง
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  บัวพันธ์
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
2. นายนิคม  กันตะคะนันท์
3. นายเจตน์ดิศรณ์  โพธิ์แก้ว
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุพัฒธิดา  เสือดำ
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ไชยวาน
3. เด็กหญิงสุวดี  มงคล
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
2. นางสาวกรรชนก  มีสัมฤทธิ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แกมเพ็ชร
2. เด็กหญิงวิสุดา  สกุลซ่ง
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
2. นางสาวนันทนา  อินทนาม
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชัชวาลย์  อินทร์สุข
2. เด็กชายวีรภัทร  นามบุตร
 
1. นางนภัสสร  วัลภา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายคีรินทร์  นิซัน
2. เด็กหญิงธัญสุดา  พิมพ์สกุล
 
1. นางสาวพรรณี  แนวสุข
2. นางสาวสมศรี  บางใหญ่
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ฟองเทศ
 
1. นางสุวารี  พูนพงศา
 
44 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อุมะมา
2. เด็กชายสิทธิพันธิ์  สมองดี
 
1. นายอภิชาติ  ใยอิ้ม
2. นางสาวณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐกมลวรรณ  กันหะคุณ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ใจกล้า
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
2. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
 
46 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  กลับวุ่น
2. เด็กชายมงคลกาล  สุขส่งมงคลกาล
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
2. นายอภิชาต  ใยอิ้ม
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงปณิธิ  ชินกลาง
2. เด็กหญิงมนทิรา  พุ่มเกิด
3. เด็กหญิงยศพร  แสงศิริ
 
1. นางวันดี  ผันประเสริฐ
2. นางสาวศศิมาภรณ์  คำแสน
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 31 1. เด็กชายถิรวัฒน์  คงมั่น
2. เด็กชายรพีพัฒน์  รัตนจันทร์
3. เด็กชายสิทธิกร  บุญพร
 
1. นายนิคม  กันตะคะนันท์
2. นางสาวพรรณี  แนวสุข
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุสติ
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  อ่ำแห
3. เด็กหญิงณิรัฌฌา  บุญเที่ยง
 
1. นางวันดี  ผันประเสริฐ
2. นายเจตน์ดิศรณ์  โพธิ์แก้ว
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณิรัฌฌา  บุญเที่ยง
2. เด็กหญิงวรรณิภา  คดเขียว
3. เด็กหญิงเมญาณี  ศักดิ์เพชร
 
1. นายนิคม  กันตะคะนันท์
2. นางวันดี  ผันประเสริฐ
 
51 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงชลกร  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวกรรชนก  มีสัมฤทธิ์
 
52 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชัย  คำมีแสง
2. เด็กชายนภัสกร  วรรณไพ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยอินทร์
 
1. นายจตุพล  เบาใจ
2. นางวันดี  ผันประเสริฐ
 
53 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงนพรัตน์ธนพร  สิงเงา
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ชูทิพย์
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ชูวงวาลย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  น้อยบัวงาม
2. นางวันดี  ผันประเสริฐ
 
54 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 39 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดวงศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  น้อยบัวงาม
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพัสกร  หิรัญบุตร์
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  คำแสน
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร  แก้วจันทร์
 
1. นางเทวี  พันธ์เพชร
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอาร์มรินทร์  ดีเดช
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  คำแสน