สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงอิศริยา  คำเสนาะ
 
1. นางรัชนู  รักพร้า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สมใจ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ค้อชากุล
3. เด็กหญิงพรรณชมพู  ตื้อคำ
4. เด็กหญิงวริษา  วังคีรี
5. เด็กหญิงอารยา  สุภาผล
 
1. นายนพรัตน์  กันอินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศุภบวรเสถียร
 
1. นางสาวอุบล  พลสว่าง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญฎา  บุญเลิศ
 
1. นางรัชนีกร  ผลสมบัติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายพิชญพงศ์  ทรัพย์ทวีสินสุข
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ลุ้งบ้าน
 
1. นางหัทยา  ศิลรักษ์
2. นางสาวอุดมรัตน์  ชูรัศมี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กัณหา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สันติเลขวงษ์
 
1. นางหัทยา  ศิลรักษ์
2. นางสาวอุดมรัตน์  ชูรัศมี
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญพร  มัดศรี
 
1. นางสาวรัตนรัตน์  ตั้งเศวตชัย