สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 20 1. เด็กหญิงชลลดา  วิลามาศ
 
1. นางสุชาดา  เพชรคงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริสุข
 
1. นางสาวปทุมวดี  จันทร์ประภาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงนวพรรษพร  เนาว์สุข
 
1. นางสาวปทุมวดี  จันทร์ประภาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ตันตินวะชัย
2. เด็กหญิงพรหมพร  พึ่งเสวงผล
 
1. นางบังอร  สุ่มดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายทยากร  ค้ำชู
2. เด็กหญิงธัญญา  อินทโกศัย
3. เด็กหญิงสุพัชฌาย์  พุกกะมาน
 
1. นางพิมพ์รฎา  แสนคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อัตโน
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุณาสถิตชัย
3. เด็กชายหรรษลักษณ์  จิตต์ตรง
 
1. นางอุไรวรรณ  นิ่มวรรณัง
2. นางสาวศิริรัตน์  จุนมุสิก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายภานุเดช  ห้วยใหญ่
2. เด็กชายวรัญญู  บูรพา
 
1. นางสาวอรพรรณ  วาติบุญเรือง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายณัฏฐชัย  มาตทอง
2. เด็กชายปิติพัฒน์  ธิติพงศ์คีรี
 
1. นางสาวอรพรรณ  วาติบุญเรือง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงจ๊าสมิน  จอห์นสัน
 
1. นายสุธี  วีระประเสริฐศักดิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจัสมิน อาลิซซาเบท  มาสแลนด์
 
1. นายสุธี  วีระประเสริฐศักดิ์
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กชายกานต์ณัฐ  นวลพลอย
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  องคะลอย
3. เด็กหญิงวรัญญา  หลักคำ
 
1. นางสาวอังศุมาริน  ดวงแก้ว
2. นางสาวพิมพ์นิภา  คำทอง
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงโอลิเวียร์ วิภาวดี  แจ็ค
 
1. นางสาวสิรินภา  สมบูรณ์เลิศสิริ