สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยนาเรียง
 
1. นางสุชาดา  เพชรคงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงนิตา  เพียรงาม
 
1. นางรัชนู  รักพร้า
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงตรรกวรรณ  ห้วยใหญ่
2. เด็กชายโชคชัย  อิทธิยาภรณ์
 
1. นางศศิธร  บัวกล่ำ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เสาแก้ว
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงกัญชพร  ชินมาตร
2. เด็กชายชวนากร  วงษ์วาลย์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ้นพิทักษ์
 
1. นางจุฬารัตน์  สุดใจ
2. นางสาวแคทรียา  เหลาทอง