สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงศิรินทรา  จิตรรัตน์
 
1. นางปรียา  ธรรมครบุรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ห้วยใหญ่
 
1. นางณัฏฐณิชา  กาฬภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายติณณภพ  น้อมสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปัณณพร  ลบแย้ม
3. เด็กชายพชร  ชัยพินิจนรชาติ
 
1. นางพิมพ์รฎา  แสนคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิณิชา  ทองวิเชียร
2. เด็กหญิงรุจิรา  ปองกิจสิทธิพร
3. เด็กหญิงสโรชา  พิชัย
 
1. นางพิมพ์รฎา  แสนคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายมณัฐชัย  ทาระมล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  คันศร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จุนมุสิก
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภัทรวัทน์  สารพันวงศ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยวัฒนกุล
 
1. นางศศิธร  บัวกล่ำ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เสาแก้ว