สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 20 1. เด็กหญิงชลลดา  วิลามาศ
 
1. นางสุชาดา  เพชรคงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยนาเรียง
 
1. นางสุชาดา  เพชรคงทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริสุข
 
1. นางสาวปทุมวดี  จันทร์ประภาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงนวพรรษพร  เนาว์สุข
 
1. นางสาวปทุมวดี  จันทร์ประภาส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงอิศริยา  คำเสนาะ
 
1. นางรัชนู  รักพร้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงนิตา  เพียรงาม
 
1. นางรัชนู  รักพร้า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ตันตินวะชัย
2. เด็กหญิงพรหมพร  พึ่งเสวงผล
 
1. นางบังอร  สุ่มดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงศิรินทรา  จิตรรัตน์
 
1. นางปรียา  ธรรมครบุรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ห้วยใหญ่
 
1. นางณัฏฐณิชา  กาฬภักดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายติณณภพ  น้อมสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปัณณพร  ลบแย้ม
3. เด็กชายพชร  ชัยพินิจนรชาติ
 
1. นางพิมพ์รฎา  แสนคำ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายทยากร  ค้ำชู
2. เด็กหญิงธัญญา  อินทโกศัย
3. เด็กหญิงสุพัชฌาย์  พุกกะมาน
 
1. นางพิมพ์รฎา  แสนคำ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิณิชา  ทองวิเชียร
2. เด็กหญิงรุจิรา  ปองกิจสิทธิพร
3. เด็กหญิงสโรชา  พิชัย
 
1. นางพิมพ์รฎา  แสนคำ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อัตโน
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุณาสถิตชัย
3. เด็กชายหรรษลักษณ์  จิตต์ตรง
 
1. นางอุไรวรรณ  นิ่มวรรณัง
2. นางสาวศิริรัตน์  จุนมุสิก
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายมณัฐชัย  ทาระมล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  คันศร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จุนมุสิก
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายภานุเดช  ห้วยใหญ่
2. เด็กชายวรัญญู  บูรพา
 
1. นางสาวอรพรรณ  วาติบุญเรือง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายณัฏฐชัย  มาตทอง
2. เด็กชายปิติพัฒน์  ธิติพงศ์คีรี
 
1. นางสาวอรพรรณ  วาติบุญเรือง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สมใจ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ค้อชากุล
3. เด็กหญิงพรรณชมพู  ตื้อคำ
4. เด็กหญิงวริษา  วังคีรี
5. เด็กหญิงอารยา  สุภาผล
 
1. นายนพรัตน์  กันอินทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศุภบวรเสถียร
 
1. นางสาวอุบล  พลสว่าง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญฎา  บุญเลิศ
 
1. นางรัชนีกร  ผลสมบัติ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายพิชญพงศ์  ทรัพย์ทวีสินสุข
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ลุ้งบ้าน
 
1. นางหัทยา  ศิลรักษ์
2. นางสาวอุดมรัตน์  ชูรัศมี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กัณหา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สันติเลขวงษ์
 
1. นางหัทยา  ศิลรักษ์
2. นางสาวอุดมรัตน์  ชูรัศมี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงจ๊าสมิน  จอห์นสัน
 
1. นายสุธี  วีระประเสริฐศักดิ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจัสมิน อาลิซซาเบท  มาสแลนด์
 
1. นายสุธี  วีระประเสริฐศักดิ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายจิรายุทธ  ช่องแว่น
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เปรมพลศรี
 
1. นายสุธี  วีระประเสริฐศักดิ์
2. นางณัฏฐณิชา  กาฬภักดี
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงตรรกวรรณ  ห้วยใหญ่
2. เด็กชายโชคชัย  อิทธิยาภรณ์
 
1. นางศศิธร  บัวกล่ำ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เสาแก้ว
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภัทรวัทน์  สารพันวงศ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยวัฒนกุล
 
1. นางศศิธร  บัวกล่ำ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เสาแก้ว
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญพร  มัดศรี
 
1. นางสาวรัตนรัตน์  ตั้งเศวตชัย
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงกัญชพร  ชินมาตร
2. เด็กชายชวนากร  วงษ์วาลย์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ้นพิทักษ์
 
1. นางจุฬารัตน์  สุดใจ
2. นางสาวแคทรียา  เหลาทอง
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กชายกานต์ณัฐ  นวลพลอย
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  องคะลอย
3. เด็กหญิงวรัญญา  หลักคำ
 
1. นางสาวอังศุมาริน  ดวงแก้ว
2. นางสาวพิมพ์นิภา  คำทอง
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงโอลิเวียร์ วิภาวดี  แจ็ค
 
1. นางสาวสิรินภา  สมบูรณ์เลิศสิริ