สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริพันธุ์  รักษาพันธุ์
 
1. นางสาวกรณิกา  บุญเสี่ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงลักษิกา  กัลศรี
 
1. นางสาววรรณภา  นาคะพุฒ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิศวรา  จันทร์ทับ
 
1. นางลักษมี  เอมประสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตวิมลประเสริฐ
2. เด็กหญิงอภิรตรา  ทันอ่อน
 
1. นางสาวมาวิสา  เลิศกมลมิตร
2. นางสุภาพร  อมริต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์
 
1. นางสาวใจแก้ว  แสงแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายกันตพิชญ์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงนัฐพร  ศรัทธาคลัง
3. เด็กหญิงอัญญนาวี  อินลี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รอตเสียงล้ำ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  สุวลักษณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  มากสิน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ลิ้มถาวรวงศ์
3. เด็กหญิงมัณฑะนา  ด้วงแตง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รอตเสียงล้ำ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  สุวลักษณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิศา  อู่ทับทิม
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา
3. เด็กหญิงสุปรียา  พงษ์ไชย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รอตเสียงล้ำ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  สุวลักษณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราดล  บุญบรรจง
2. เด็กชายอนันตชัย  พิพัฒผล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รอตเสียงล้ำ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  สุวลักษณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  เชื้อบัว
2. เด็กหญิงธยาดา  ธัญญรัชตมั่นคง
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  เต็งเมืองปัก
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จักรชัย
5. เด็กหญิงภวิษย์พร  เกษมสุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  โสภา
2. นางสุรจิต  รุทธ์รวี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศกร  เริกเวียง
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ณ. วันดี
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นามจันทึก
2. เด็กชายภูมิราษฎร์  พรหมศิริ
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
2. นางสาวอรุณรัตน์  แสงเป๋า
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวลิน  หัวใจเพ็ชร
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลกร  หลายประสิทธิ์
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหลืองประเสริฐ
2. เด็กชายคชินทร  พงษ์ไชย
3. เด็กชายธีระพล  สมภิพงษ์
4. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ศรีรัตน์
5. เด็กชายรชต  ธรรมจารี
6. เด็กหญิงษราภร  ทองนาเมือง
7. เด็กชายสิรพัชร์  ใจกำแหง
8. เด็กหญิงโกลัญญา  ธานี
 
1. นางสาวช่อลัดดา  คำแก้ว
2. นางสาวอรุณรัตน์  แสงเป๋า
3. นางสมัญญา  จักรชัย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายชยพัทธ์  เพชรพัด
 
1. นายรัชชานนท์  เตยโคกสูง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐพรพรรณ  พงศ์โพธิ์เงิน
 
1. นายรัชชานนท์  เตยโคกสูง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายกนกศักดิ์  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์สุข
3. เด็กชายประกฤษฎิ์  นิตระ
4. เด็กหญิงศิวภรณ์  สอดกลาง
5. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  ทนทาน
6. เด็กชายเมธาวิน  รุ่งโรจน์
 
1. นายชวลิต  ไชยขาว
2. นางสาววรรณภา  นาคะพุฒ
3. นางสาววัชรินทร์  นาคไพจิตร
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายพลพีร์  พิพัฒน์สิรี
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตางาม
 
1. นายสกุลชัย  จารุเนตร
2. นางสาวศศิวิมล  วงศ์วิฉาย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตพร  จับใจตรง
2. เด็กหญิงกัลยกร  บัวชะอุ่ม
3. เด็กหญิงนิจวรีย์  ขุมทรัพย์
 
1. นางพรพรรณี  ถึงกัน
2. นายเด่นศักดิ์  หนูตอ
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุญญดา  อิ่มเอิบ
 
1. นางสาวปิยกาญจน์  เถื่อนสันเทียะ
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิตา  สาระฐิน
2. เด็กหญิงมริฎษดา  โตศิริ
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  ขาวลา
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  คำศรี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ชุมฤทธิ์
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เกษมสุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวมยุรี  วรรณภักดี