สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สามารถ
 
1. นางสาววรรณภา  นาคะพุฒ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงสิริพร  เสือแก้ว
 
1. นางลักษมี  เอมประสิทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายวรามิส  ฤทธิ์ลือชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เหลืองประเสริฐ
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
2. นางสาวปาริชาติ  โสภา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงกุลนิฐษ์  รุ่งเรืองพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงมัญชรี  แสนโภคทรัพย์
 
1. นายชวลิต  ไชยขาว
2. นางกกรกนก  อุบลประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายศุภวิช  มาลัย
 
1. นายอนุชา  เสนาะสันต์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายศิรภพ  กำเนิดสกุลชัย
 
1. นางสาคร  สารีแผลง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรชยา  รัตนภักดี
 
1. นางนรินธิญาภรณ์  การัณยศิลป์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระพล  สมภิพงษ์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดิษฐาพร
 
1. นางนรินธิญาภรณ์  การัณยศิลป์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขวัญม่วง
2. เด็กหญิงมาริสา  พิณทมร
 
1. นางสาวศศิวิมล  วงศ์วิฉาย
2. นายสกุลชัย  จารุเนตร
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 31 1. เด็กชายกฤศ  โป๊ะวัฒนา
2. เด็กหญิงอธิชา  บัวใหญ่รักษา
3. เด็กหญิงอริสรา  โสภา
 
1. นางสาวอนงค์นาถ  วงศ์ทองนิล
2. นางชัยพฤกษ์  คามะปะใน