สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงนภสร  สาระธนะ
 
1. นางสาวกรณิกา  บุญเสี่ยง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัษฎาพร  บุญฉลวย
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์
3. เด็กชายศิวกร  ควรประดิษฐ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รอตเสียงล้ำ
2. นางสาววิไลกุล  บุญช่วยสุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  กิมเชียง
 
1. นางสาคร  สารีแผลง
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษณ์ธร  มุดวาลัย
2. เด็กชายเบิกฤกษ์  อินฉาย
 
1. นายสกุลชัย  จารุเนตร
2. นางสาวศศิวิมล  วงศ์วิฉาย