สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศิวปรัชญ์  รักษ์เมือง
 
1. นางสาวใจแก้ว  แสงแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐฏิรินทร์  หาญวงศ์
 
1. นางกรกนก  อุบลประเสริฐ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสหรัถ  เหมศิริ
 
1. นางกรกนก  อุบลประเสริฐ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายประวิทย์  โรจน์ธนากร
2. เด็กชายพงศธร  เทพทอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รอตเสียงล้ำ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  สุวลักษณ์