สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายสมร
2. เด็กหญิงนัณฑกานติ  บุญมั่ง
3. เด็กชายสายชล  พิพรพงษ์
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพากร  ดอกไม้เพ็ง
2. เด็กหญิงพฐา  ปัฐวี
3. เด็กชายสิทธิกร  บุญส่ง
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีเกษม
 
1. นางปิยะพรรณ  ทองโคตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงลลิตา  เหลานาคำ
 
1. นางสุดใจ  ไหมศรีทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายมงคลชัย  ปานทอง
2. เด็กชายวรวิช  อ่อนศรี
3. เด็กชายวีรากร  สายสมร
4. เด็กชายสิริโชค  สาเริก
5. เด็กชายอั๋น  ไม่ทราบนามสกุล
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  สืบเทพ
 
1. นายวราวุธ  แคว้นไทยสง
2. นางสายพิณ  ยาโน
3. นางสุดใจ  ไหมศรีทอง