สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูถ้ำแก้ว
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงธารทิพย์  พุ่มทางหลาง
2. เด็กชายสุรพัศ  รุ่งแจ้ง
 
1. นางเบญจะ  นาเอก
2. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กชายธนพล  พุ่มสละ
2. เด็กชายวิรัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 30 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขุนทอง
 
1. นางมยุรา  ยอดโตมร