สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุชีรา  ชัยศรี
 
1. นางขวัญใจ  พรมชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปิยรัช  ช่วยงาน
 
1. นางขวัญใจ  พรมชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายสมร
2. เด็กหญิงนัณฑกานติ  บุญมั่ง
3. เด็กชายสายชล  พิพรพงษ์
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพากร  ดอกไม้เพ็ง
2. เด็กหญิงพฐา  ปัฐวี
3. เด็กชายสิทธิกร  บุญส่ง
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีเกษม
 
1. นางปิยะพรรณ  ทองโคตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงลลิตา  เหลานาคำ
 
1. นางสุดใจ  ไหมศรีทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูถ้ำแก้ว
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวันชนะ  มิตรลับ
 
1. นางปิยะพรรณ  ทองโคตร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงลลิตา  เหลานาคำ
 
1. นางปิยะพรรณ  ทองโคตร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายมงคลชัย  ปานทอง
2. เด็กชายวรวิช  อ่อนศรี
3. เด็กชายวีรากร  สายสมร
4. เด็กชายสิริโชค  สาเริก
5. เด็กชายอั๋น  ไม่ทราบนามสกุล
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  สืบเทพ
 
1. นายวราวุธ  แคว้นไทยสง
2. นางสายพิณ  ยาโน
3. นางสุดใจ  ไหมศรีทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงธารทิพย์  พุ่มทางหลาง
2. เด็กชายสุรพัศ  รุ่งแจ้ง
 
1. นางเบญจะ  นาเอก
2. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กชายธนพล  พุ่มสละ
2. เด็กชายวิรัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 30 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขุนทอง
 
1. นางมยุรา  ยอดโตมร
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำมะนิจ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  แสงบุญ
3. เด็กชายภูวิศ  สุขทวี
 
1. นางมยุรา  ยอดโตมร
2. นางสมพร  สิงห์โต
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงวรกานต์  ลาดคำดี
 
1. นางมยุรา  ยอดโตมร
2. นางสมพร  สิงห์โต
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 67 1. เด็กชายทยากร  ดอกไม้เพ็ง
 
1. นางมยุรา  ยอดโตมร