สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาวธนาวดี   ทองอ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงวชิรา  ถาบุญชู
 
1. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงตรัญากรณ์  หลงสอน
 
1. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอรณิสา  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางภวิษ์พร  ถนอมแก้ว