สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมาเลิศ
3. เด็กหญิงวรพนิต  โพธิ์มั่น
 
1. นางสาวธนาวดี  ทองอ้ม
2. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายธีรภัทร์  ทิวาพัฒน์
2. เด็กชายสุภกิณห์  บุญสิน
 
1. นางสาวธนาวดี  ทองอ้ม
2. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 62 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชุมา
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ชัยมงคล
 
1. นางทัศน์มน  หนูนิมิตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนปราสาท
2. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
 
1. นางทัศน์มน  หนูนิมิตร