สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาวธนาวดี   ทองอ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงวชิรา  ถาบุญชู
 
1. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรพลอย
 
1. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 26 1. เด็กหญิงปิณิดา  บุญจุ้ย
 
1. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงตรัญากรณ์  หลงสอน
 
1. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมาเลิศ
3. เด็กหญิงวรพนิต  โพธิ์มั่น
 
1. นางสาวธนาวดี  ทองอ้ม
2. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายธีรภัทร์  ทิวาพัฒน์
2. เด็กชายสุภกิณห์  บุญสิน
 
1. นางสาวธนาวดี  ทองอ้ม
2. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 62 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชุมา
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ชัยมงคล
 
1. นางทัศน์มน  หนูนิมิตร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพันธ์ตะวัน  แก้งดวงดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  อินทร์ภิรมย์
 
1. นายวิชิต  เข็มมา
2. นางทัศน์มน  หนูนิมิตร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรพลอย
 
1. นางภวิษ์พร  ถนอมแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอรณิสา  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางภวิษ์พร  ถนอมแก้ว
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนปราสาท
2. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
 
1. นางทัศน์มน  หนูนิมิตร
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนประสาท
2. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
 
1. นางทัศน์มน  หนูนิมิตร
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  คำทา
 
1. นางสาวสุธัญญา  เมรี
2. นางสาวนิสิตตา  คางน้อย
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 26 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุทัยถาวรสุข
 
1. นางสาวสุธัญญา  เมรี