รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตราชู
 
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  ชาบุญเรือง
 
1. นางสาวกาญจนากร  พันธ์เลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงโญธณัฐ  หยั่งกระโทก
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายนรภัทร   พิลาดี
 
1. นางลัดดา  บิลสะเล็ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กหญิงฉัตรดาพร  ปริตตะอาชีวะ
 
1. นางสาวปาณิสรา   ศรีวัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงพจมาน  พิลาธร
 
1. นางสาวมนัญญา  อามาตย์มนตรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายพันนา  รัตพันธ์
 
1. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงชนม์มายุ  นนท์คำวงศ์
 
1. นางสาวธนภัค  วรรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางนุชนารถ  สุดใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กกรัมย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  คล้ายวิเชียร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โสภาเพชร
 
1. นางสาวพิมพิชชา  ยารังกา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตวิมลประเสริฐ
2. เด็กหญิงอภิรตรา  ทันอ่อน
 
1. นางสาวมาวิสา  เลิศกมลมิตร
2. นางสุภาพร  อมริต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกิตินันท์  มีไชยโย
2. เด็กชายรัตพล  หลีสู
 
1. นายจิรเดช  แหวนอาจ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สกุลมา
 
1. นางสาวปันโยง  พิทักษ์หงษ์สา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กชายธรธราธิป  สิงห์ทอง
 
1. นางรัศมี  วรศาสตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธนชาติ  ขันธเขต
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โคตรสาร
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เกิดเที่ยง
3. เด็กชายภรดร  น้ำสงค์
 
1. นายกฤษณะ  สายสมบัติ
2. นางอารี  บีดิลและ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายจิรายุ  อ่อนคำ
2. เด็กชายณัฐพล  สมจิตร
3. เด็กชายรเมษฐ์  เรืองอินทร์
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
2. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุขขวัญ
3. เด็กหญิงสุทัชชา  อ่อนทองหลาง
 
1. นางสาวเนรัญชญาดา  หอมทิพย์
2. นางสาวฤณลภศ  ถวิลคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงภัทรลดา  วังสะตัง
2. เด็กหญิงสาริณี  กานนท์
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุทธิธรรม
 
1. นายปรีชา  อภัยจิตร
2. นางสาวนันทิดา  พวงกระโทก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางละมุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  โคเต็ม
2. เด็กหญิงวิธาดา  แสนทวีสุข
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
2. นายสงครามชัย  ดาบจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นางสาวมานิตา  เปลี่ยนทิมทอง
2. นางสาววรรณพร  บุญถนอม
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
2. นางญาณิศา  ชูสกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายณภัทร  ยศศักดา
 
1. นางเพชราภรณ์  ยศศักดา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  จือเปาะกู่
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมทอง
2. เด็กชายศุภกร  เทพจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุคันธตุล
 
1. นางสาวชวพร  วังบอน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายสมร
2. เด็กหญิงนัณฑกานติ  บุญมั่ง
3. เด็กชายสายชล  พิพรพงษ์
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงพิมพิไล  พลรักษ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดทอง
3. เด็กชายเอกรัตน์  สว่างเพชร
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายกฤตลักษณ์  ไตร่ตรอง
2. เด็กชายธวัชชัย  จารัส
3. เด็กชายปฏิพล  ทับทิม
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายชินกฤต  นาคศรีสุข
2. เด็กชายติละกา  สมสา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุรวิทย์
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายนาวิน  ลีรัตนะกวี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนสุขเหลือ
 
1. นางอรศิริ  เสาไธสง
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงชนากานต์  จั่นถลา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเขมมณี  บุญปลูก
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  เสาไธสง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายจีรพงษ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายธนายุต  เปลื้องไธสง
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายพีรภัทร  มะปรางอ่อน
2. เด็กชายภัทรพล  พลชัยโย
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายล้อมพงศ์  ไทยแป้น
2. เด็กชายวิศรุต  รุ่งรัศมี
 
1. นางถนิมา  ประมาณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กชายวงศพัทธ์  อินทร์นาง
2. เด็กชายสายชล  ผลเจริญ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
2. นางสาวยุพิน  ใจตรง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งดารา 1. เด็กชายณััฐวุฒิ  จันธิมา
2. เด็กชายอาทิตย์  คำน้อย
 
1. นายชยุต  งามศัพท์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 1. เด็กชายจักรพงศ์  พาละหาด
2. เด็กชายณัฐพล  แหวนเงิน
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
2. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายทรงกลด  มุ่งรักกลาง
2. เด็กชายอัครพล  หมื่นพิชิต
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงณภัทร  เชื้อบัว
2. เด็กหญิงธยาดา  ธัญญรัชตมั่นคง
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  เต็งเมืองปัก
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จักรชัย
5. เด็กหญิงภวิษย์พร  เกษมสุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  โสภา
2. นางสุรจิต  รุทธ์รวี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  สมใจ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ค้อชากุล
3. เด็กหญิงพรรณชมพู  ตื้อคำ
4. เด็กหญิงวริษา  วังคีรี
5. เด็กหญิงอารยา  สุภาผล
 
1. นายนพรัตน์  กันอินทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงนพมาศ  พิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์หล้า
3. เด็กหญิงพิชญา  โมกขะศักดิ์
4. เด็กหญิงศิริพร  หอมขจร
5. เด็กหญิงสร้อยสุมาลี  เสือเดช
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พลอยเลิศ
2. เด็กชายภูริทัต  คงจีบ
3. เด็กหญิงรสนันท์  ขอนแก่น
4. เด็กหญิงสิราลักษณ์  ทองหล่อ
5. เด็กหญิงสุจิรา  จันทะ
 
1. นางจารุพัฒน์  หอมหวล
2. นางวรินทร์  แน่นหนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวราช
2. เด็กหญิงกัลยา  อ่าวนิล
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพัชรี  รัตนพลแสน
5. เด็กหญิงอาซียะห์  มินเจริญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  เตชะพิทักษ์ธรรม
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงชุติมา  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงนวรัตน์  มุทาธนกุล
3. เด็กหญิงพรพิมล  บุญมี
4. เด็กชายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
5. เด็กหญิงอมิตรฎา  สอนกลาง
 
1. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประเสริฐรัมย์
2. เด็กชายภูธเนศร์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงฤทัย  กมลรักษ์
4. เด็กชายศักรินทร์  ทองไพบูลย์
5. เด็กหญิงศุวภัส   นคร
 
1. นางศิริรัตน์   พักโพธิ์เย็น
2. นางสาวอัจฉรา  หอมขจร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 1. เด็กหญิงชนนิชา  แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  คงสบาย
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศรีชัย
4. เด็กชายภูวนาท  ปุริมาตัง
5. เด็กหญิงเสาวิตรี  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีบัวระบาล
2. นางสาวกิตติมา  พุมมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงการัณย์  นิลพันธ์
2. เด็กหญิงชัชนันท์  พยุงศรี
3. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  สุวาชาติ
4. เด็กชายธนกฤต   พุทธมงค์
5. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลปเสถียรกิจ
6. เด็กหญิงนภาพร  มาน้อย
7. เด็กชายบีล๊าล  ยุทธนาวา
8. เด็กชายปรเมษฐ์  ศาทศิลป์
9. เด็กชายวรวัฒน์  นุ่มนิ่ม
10. เด็กชายวรวุฒิ  ประดับแก้ว
11. เด็กชายวัชรินทร์  เทียนจัตุรัส
12. เด็กชายวัฒน  อินตะจักร
13. เด็กชายวัลลพ  สมจันทร์
14. เด็กชายวิศรุฒ  วิมานะ
15. เด็กชายศิริชัย  โพธิคาร
16. เด็กหญิงสุชัญญพร  กาญจนวิจิตร
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  กันหาคุณ
18. เด็กชายสุรชัย  กรดดี
19. เด็กชายสุรวีร์  ศรีศักดิ์ดา
20. เด็กหญิงอริสรา  บุญยัง
 
1. นางจันทร์เพ็๋ญ  ธราพร
2. นางพนมศรี   ทิมเที่ยง
3. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
4. นางสาวอาบพร  ลือฉาย
5. นายธนู  บุญชอบ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกสิวัฒน์   ผาสุข
2. เด็กชายกิฟฟารี  เด่นชัย
3. เด็กหญิงชลธิดา  ด่านขุนทด
4. เด็กชายณัฐวิทย์   แสงทอง
5. เด็กชายทัชชกร   ไชยเดชชนม์
6. เด็กชายทิวากร  แซ่อั้น
7. เด็กชายธงชัย  ทองบุตร
8. เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศรี
9. เด็กชายนิธิพัฒน์  เฮงวิชญกุล
10. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ถือความซื่อ
11. เด็กหญิงพรรณธิชา  ผาสุข
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  สว่างวงษ์
13. เด็กชายศตวรรษ  ปลอดภัย
14. เด็กหญิงสุธิดา  ปฐมศิริกุล
15. เด็กชายสุพล   ล้อดงบัง
16. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติพันธ์
17. เด็กชายสุรวุธ  เกศศิริ
18. เด็กชายอรรถชัย  ว่องวิการ
19. เด็กชายโยธิน  ผลไธสงค์
 
1. นายประทีป  ศรีรักษา
2. นางจันทร์เพ็๋ญ   ธราพร
3. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
4. นางสาววิลาสินี   ดวงเนตร
5. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนสุนทร
 
1. นางสาวกาญจนา  ทิวารัศชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ณ. วันดี
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทนงค์
 
1. นางคนึง  สายช่อฟ้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินพรม
2. เด็กชายพลกฤต  โขมพัฒน์
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายวรพล  ไตรยะภูมิ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สมภักดี
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กชายวิฤทธิ์พล  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงสินาภา  ทองสุก
 
1. นายประสงค์  โนนตาเถร
2. นางสาวพรรณภา  พลแดง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกชพร  ธงยศ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถนอมรอด
3. เด็กหญิงกิตติยา  ม่วงทวี
4. เด็กหญิงฉัตรกมล  อิ่มใจ
5. เด็กหญิงชโลชา  บุญแย้ม
6. เด็กหญิงธนพร  ช่องเจริญ
7. เด็กหญิงนวรัตน์  วานิชยานนท์
8. เด็กหญิงนันทพร  แซ่เอี้ยว
9. เด็กหญิงสาธิตา  ตวยกระโทก
10. เด็กหญิงแพรวพราว  จารุวัฒนธำรง
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
2. นางนฤมล  มะลิวัลย์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  พันดอน
2. เด็กชายคันชิต  โภคสมบูรณ์
3. เด็กชายฉัตรชัย  ทั่งจันทร์
4. เด็กชายชยพล  เพ็ญสุภาภาค
5. เด็กหญิงชลทิชา  อุปตรี
6. เด็กชายธนา  แก้วศรีสด
7. เด็กชายนราวุธ  ขอจุลกลาง
8. เด็กชายปกรณ์  ขอจุลกลาง
9. เด็กชายปริญญา  กล่าวพิมาย
10. เด็กหญิงพรทิพา  วิเศษศิริ
11. เด็กชายพีรภัฒร์  หนาแน่น
12. เด็กชายภูมินทร์  แก้วพะโอะ
13. เด็กชายวัฒนชัย  ติเรือน
14. เด็กชายวิริยะ  ตบไธสง
15. เด็กชายสุรเชษฐ์  ประทุมแสน
 
1. นายจิรภัทร  แหวนอาจ
2. นายวิษณุ  รู้บุญ
3. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
4. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ไหมทอง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไหมทอง
3. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนวล
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทำไร่
5. เด็กหญิงพลอยไพริน  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงพัตรพิมล  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงภาวิณี  บุดดีคำ
8. นางสาวมนัชญา  ยืดยาว
9. นางสาวรดา  ไปล่นรินทร์
10. เด็กหญิงศิริภา  ล่ำสัน
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  นพรัตน์
12. เด็กหญิงศุภนิดา  บูระประทีป
13. นางสาวศุภารัตน์  แก้วบัวสา
14. นางสาวสุภัสสร  บูระประทีป
15. เด็กชายสุเมศ  ปิลอง
 
1. นางสาวบุษกร  สมัครพันธุ์
2. นางสาวนงนุช  อนุอัน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากยายจีน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ใจดี
2. เด็กหญิงนภัสสร    เทพอาษา
 
1. นายพรศักดิ์  เวนะนุช
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฐานะ
 
1. นางกนกวรรณ  เย็นใจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงพิมมาดา  อิทธิกรเมธา
 
1. นางสาวอรอุมา  เขียวนาค
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  เหล็งรัมย์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กหญิงปรีชญา  อุ่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหิน 1. เด็กหญิงธิดาพร  สารียะ
 
1. นางพรปวีร์  สายกระซิบ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
 
1. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กหญิงดลยา  อรุณวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สวัสดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  กลั่นประโคน
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงเมษนีย์  เพ็งขำ
 
1. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
2. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  นันจันทึก
2. เด็กหญิงอธิชา  จรูญศรีโชติกำจร
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางพัฒนี  สมจิตร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ผิวผ่องศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สามสังข์
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วชิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายพีรวัส  พิจารณา
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พันสีนาม
3. เด็กชายอนิลรัตน์  โพธิ์คล้าม
 
1. นางดวงดาว  เรทนู
2. นางอนงค์  โรงสะอาด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายชนะ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายธนภัทร  ผาสุข
3. เด็กชายพินรพนต์  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายรัฐกร  จิรวนิช
2. เด็กชายวันชนะ  เพ็ชรพูล
3. เด็กชายวิศิษฎ์  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
2. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กชายธนดล  สุภิญโญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 1. เด็กชายวุฒิราช  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวอุไรพร  นาคนิ่ม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กหญิงลลิตา  ล้อมพิมาย
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงมธุรดา  เคณาอุประ
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายทวีชัย  ชัยมหา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณโคตร
 
1. นายประยูร  สิงห์กระโจม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงปภาวดี  เจริญวัย
 
1. นางยุพา  พัวพานิช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายปรมัตถ์  จันทร์ดา
 
1. นางศรัญญา  โยเซฟ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงอรอุมาย  อ่อนอนงค์
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงชลพร  ทัศมาลา
 
1. นางเพชราภรณ์  ยศศักดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 1. เด็กหญิงวรัญญา  เสาจันทร์
 
1. นางสาวอุไรพร  นาคนิ่ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงสุธิดา  คนรู้
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงพัชราภา  พงศ์สัมฤทธิ์
 
1. นางวนิดา  จันทมณี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากยายจีน 1. เด็กหญิงนิด  ชาติ
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เนียมพิมาย
 
1. นางสาวทิชิตา  เตชะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงกัญกนกภรณ์  ร่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  บุญพันธ์
3. เด็กชายธนภูมิ  บุญยงค์
4. เด็กชายพีรพล  ยั่งยืน
5. เด็กชายภากร  พวงพิกุล
6. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ศิริวัฒน์
7. เด็กหญิงวิลาสินี  อุปถัมภ์
8. เด็กหญิงสุกัณณา  รอดศาสตร์
 
1. นางยุพา  พัวพานิช
2. นางศรัญญา  โยเซฟ
3. นางเพชราภรณ์  ยศศักดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขสถามร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  คชวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรเลิศ
4. เด็กหญิงกาฬบุณิ๋ง  กุประดิษฐ์
5. เด็กหญิงจริยา  เจาะดี
6. เด็กชายธนา  จอง
7. เด็กชายธีรศักดิ์  สายบุญมี
8. เด็กชายปริยทัศน์  ศรีบุญเรือง
9. เด็กหญิงปิยะณัฐ  คงผ่องแผ้ว
10. เด็กหญิงพิยดา  มากพูน
11. เด็กชายรตน  การัชน์ จอน
12. เด็กหญิงวรฤทัย  ทองแย้ม
13. เด็กชายวัชรพล  วรรณภา
14. เด็กหญิงวาสินีพร  กลิ่นสุคนธ์
15. เด็กหญิงศศิกานต์  ใบบัว
16. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองชาติ
17. เด็กหญิงสุปรียา  ผลบุตร
18. เด็กหญิงอรลิน  นวลขาว
19. เด็กหญิงอินทุอร  วุฒิคุณากร
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ผ่าง
 
1. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
2. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
3. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
4. นางสาวสุภาวดี  บุญจันทร์ศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายกรรชัย  จันเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลิ้มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่โค้ว
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  โจหัตดี
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิศกระโทก
6. เด็กชายณัฐพล  ยิ้มใย
7. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แสงทับทิม
8. นางสาวธนธรณ์  พวงกลิ่น
9. เด็กหญิงธิติมา  ศรีสำลี
10. เด็กชายนพวิชย์  มนต์วิเศษ
11. เด็กหญิงปานทิพย์  ประทาน
12. เด็กหญิงพรทิพย์  ล้ำเลิศ
13. เด็กหญิงพัชริดา  ภักดี
14. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิรากูลสวัสดิ์
15. เด็กหญิงพิศลยา  กันยาประสิทธิ์
16. เด็กหญิงภัคพร  มิมะพันธ์
17. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เพ่งพินิจ
18. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุมารสิงห์
19. เด็กหญิงวรัญญา  หัณทิตย์
20. เด็กหญิงวรางคณา  บุญส่ง
21. เด็กหญิงวิรัลยา  เกตุอ่อน
22. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เขียนขาว
23. เด็กหญิงสุทัตตา  พวงกลิ่น
24. เด็กหญิงสุรีพร  ขันชุ่ม
25. นายอนันตชัย  กัมพลอิสราภรณ์
26. เด็กหญิงอภิญญา  ธนวัชรางกูร
27. เด็กหญิงอลิษา  อะมินรัมย์
28. เด็กหญิงเกศกมล  ศรีเกตุ
29. เด็กหญิงเครือแก้ว  กำพร้า
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พวงพันธ์
31. นายไชยวุฒิ  สิทธิวงศา
32. เด็กหญิงไอรดา  สาสะเดาะห์
 
1. นายหาญชัย  ยมชัยภูมิ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ธัญโรจน์วิวัฒน์
3. นางณัฐชุนันท์  ฐนัพประยูร
4. นางสาวมนทิยา  บุญรอด
5. นางสาวนิติยา  แสนอุบล
6. นางสาวโชติพัทธ์  เจริญผล
7. นางพนิดา  ทองวิเศษ
8. นายวิชาญ  ทองดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายพงศธร   บุญเลิศ
2. เด็กชายวาที  ภูดินขาว
3. เด็กชายศราวุธ   บุญเลิศ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีอิ่น
5. เด็กหญิงเพชรริษา   เพชรอุมา
 
1. นายคมจักร  สุขเสริม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. นายณัฐพล  จาดแหยม
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  มีแก้ว
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อริยะพิทักษ์
 
1. นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายชลชาติ  เต็มศิริพงษ์
 
1. นางสาวนิตยา   อุตระธานี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วสว่าง
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายสหรัฐ  เชื้อนิล
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงอริสา  ลาภประเสริฐยิ่ง
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายฉัตริน  ศิรดากุล
 
1. นายวิรวรรธน์  พงษ์สีชมพู
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา 1. เด็กหญิงโปลีน่า  ชางกินน่า
 
1. นายนพดล  ศุภกา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สากลยุทธ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชา  ศริพิมพ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงกรกนก  พึ่งสมศักดิ์
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายชลกร  หลายประสิทธิ์
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สุขโสมนัส
 
1. นางชนิดาภา  จันทร์หอม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เกิดทอง
2. เด็กชายก้องกษิดิ์  จันทรัศมี
3. เด็กชายขจรพต  คงเยื้องดี
4. เด็กหญิงจรรย์ญาภัทร์  มาลีวงษ์
5. เด็กหญิงจิราภัทร  จันทะวงค์
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศัพทเสวี
7. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวโทน
8. เด็กหญิงธนพร  กัง
9. เด็กหญิงธมลวรรณ  มั่นสวาทะไพบูลย์
10. เด็กชายธเนศ  บุญเกิด
11. เด็กหญิงนฤนาต  พรมหจรรย์
12. เด็กหญิงนฤภร  แถวจันทร์
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วอาภรณ์เหลือง
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำปาพันธ์
15. เด็กหญิงปิยาพัชร  ประสงค์ทรัพย์
16. เด็กชายพนธกร  วงษ์วัฒน์
17. เด็กหญิงพรพรรณ  เชื้อนาค
18. เด็กหญิงพิมญาดา  เรืองสุทธิ
19. เด็กหญิงพิมานมาศ  ทองเต็ม
20. เด็กหญิงภาวิดา  แก้วรุ่งเรือง
21. เด็กหญิงรัตนมณีกานต์  ชาวสวน
22. เด็กชายวรพงค์  จะระคร
23. เด็กชายวาสุเทพ  เสมามิ่ง
24. เด็กชายวินเซนต์ พนธกร   เบาเออร์
25. เด็กหญิงวิรัชญา  ช่วยความดี
26. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บูรณะ
27. เด็กชายสงวนชัย  พวงทอง
28. เด็กหญิงสุชานันท์  สนองคุณ
29. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตันสุวรรณรัตน์
30. เด็กหญิงสุมิตรา  ประเสริฐวิทย์
31. เด็กชายอนุวัฒน์  สากร
32. เด็กชายโกศิลา  มาศิริ
 
1. นายสุดสยาม  จันทรัศมี
2. นางศิริวรรณ  จันทรัศมี
3. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
4. นางสาวณภัทรศร  สุขสบาย
5. นางศิริธร  ยอดเกิด
6. นางสาวพิชชาพร  ยอดเกิด
7. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายจิตรภานุ  ณรงค์
2. เด็กชายจิรยุทธิ์  สมทิพย์
3. นางสาวจิราภรณ์  เหล่าพรหม
4. เด็กชายจีรพงษ์  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงชลิตา  สุขสว่าง
6. เด็กชายธงไทย  ยอดจันทร์
7. เด็กชายธนชล  คำจันทร์
8. นายธนทรัพย์  สังข์เงิน
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างเนตร
10. เด็กชายนิรันดร์รัตน์  อัฐสุวรรณ
11. นางสาวน้ำเพชร  จั่นทอง
12. เด็กชายบวรศิริศักดิ์  สีธิ
13. เด็กหญิงบุณยนุช  จุ้ยเจริญ
14. เด็กหญิงปิยรัตน์  นพอาจ
15. เด็กชายพงศ์พลิน  มีมาดี
16. เด็กหญิงพนิดา  เต่าทอง
17. เด็กหญิงพรนัชชา  แสงพวง
18. นางสาวยุพา  หนูเอี่ยม
19. นางสาววรรณรัตน์  พรหมวิสุทธิ์
20. เด็กหญิงวราภรณ์  ปิ่นอุไร
21. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
22. เด็กชายวีรภัทร  บุญชู
23. เด็กชายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
24. เด็กชายศิริชัย  คงขาว
25. เด็กชายศิลา  เข็มเงิน
26. เด็กชายศุภชัย  สุดพุ่ม
27. เด็กหญิงศุภาพร  คมขำ
28. เด็กหญิงสิตายะมาพร  ชูยิ้ม
29. นางสาวสุชาวดี  ฉัตรอินทร์
30. เด็กหญิงสุนิษา  สมบัติเจริญ
31. เด็กหญิงอนัญญา  จีนเกลี้ยง
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกตุแก้ว
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำราญดี
34. เด็กหญิงอริสา  ลาภประเสริฐยิ่ง
35. นางสาวอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
36. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สืบวงศ์
37. เด็กหญิงเนตรดาว  สร้อยมาลี
38. เด็กหญิงเมย์  สุวิธาร
39. เด็กหญิงเมย์ธาวดี  ย่อมไธสง
40. เด็กหญิงไพลิน  บุญเชิญ
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
2. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล
3. นางสาวจิรนุช  บุญสิน
4. นางอาจารี  วงค์อนุ
5. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
6. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
7. นางภัคสกุล  มูลอุดม
8. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีลาด
3. เด็กชายต้นเพชร   พรหมมา
4. เด็กหญิงธนพร   จิตร์ครบุรี
5. เด็กชายธนาวุธ   มากะเต
6. เด็กชายธรรมรัตน์  พิลึก
7. เด็กชายธีรวัฒน์  อุดมรักษ์
8. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ทองชิว
9. เด็กหญิงภาวินี   สีลาโส
10. เด็กหญิงวรัญญา   สิมมะลี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหลืองประเสริฐ
2. เด็กชายคชินทร  พงษ์ไชย
3. เด็กชายธีระพล  สมภิพงษ์
4. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ศรีรัตน์
5. เด็กชายรชต  ธรรมจารี
6. เด็กหญิงษราภร  ทองนาเมือง
7. เด็กชายสิรพัชร์  ใจกำแหง
8. เด็กหญิงโกลัญญา  ธานี
 
1. นางสาวช่อลัดดา  คำแก้ว
2. นางสาวอรุณรัตน์  แสงเป๋า
3. นางสมัญญา  จักรชัย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา   ขำเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   บังประดง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์   หรั่งเผ่าพันธุ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   แสนเจียม
7. เด็กหญิงอทิตยา   ไพรอนันต์
8. เด็กหญิงโชษิตา   นวมบานพับ
 
1. นายธรรมศักดิ์   นิติธรรม
2. นางสาวโนรี    เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว   ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร   นนทวงค์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ติ้ง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  หมัดเด
3. เด็กหญิงพนิตา  เต่าทอง
4. เด็กหญิงพรดา   การสุข
5. เด็กหญิงศุภากานต์   กุลเดชเอี่ยมปาน
6. เด็กหญิงอภิญญา  สมุทรวารี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร  นนทวงค์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บังประดง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หรั่งเผ่าพันธุ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเจียม
7. เด็กหญิงอทิตยา  ไพรอนันต์
8. เด็กหญิงโชษิตา  นวมบานพับ
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร  นนทวงค์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงธนิศร   ดีเจริญ
2. เด็กหญิงธิดา   แซ่ติ้ง
3. เด็กหญิงปรายฟ้า   หมัดเด
4. เด็กหญิงพนิตา   เต่าทอง
5. เด็กหญิงพรดา   การสุข
6. เด็กหญิงศุภากานต์   กุลเดชเอี่ยมปาน
7. เด็กหญิงอภิญญา   สมุทรวารี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร  นนทวงค์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนะโชติ
2. เด็กหญิงฌาณิศา  เทียนทอง
3. เด็กหญิงธนพร  ศุขโพยม
4. เด็กหญิงบัวชมพู  ชัยพรมมา
5. เด็กหญิงปุรฉัตร  สนามไชย
6. เด็กหญิงภัทรพร  พูกลาง
7. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีจันมา
8. เด็กชายศรุต  สีสนมาก
9. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  เปี่ยมฟ้า
10. เด็กชายอานนท์  ฉุนเฉียว
 
1. นายดุรียวริศ  กุหลาบอ่ำ
2. นางสาวพัชฌาวดี  แก้วหาญ
3. นางสาวฤติมา  บุญบำรุง
4. นางสาวสุเมยา  บุญมา
5. นายเจกวิณฑ์วริศ  กุหลาบอ่ำ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายชาญชัย   ประสงค์เงิน
2. เด็กชายณัฐพล   จันทุมา
3. เด็กชายธนพนธ์   ทองอยู่
4. เด็กชายภราดร  สมบูรณ์
5. เด็กชายอาเมธ  แก้วใส
 
1. นายสุชาติ  จารัญ
2. นายเกรียงไกร  ไทยตรง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงญาริรดา  เทพนรินทร์
2. เด็กหญิงณัทธมน  เพ็ชรบัวศักดิ์
 
1. นางสาววันพ็ญ  จางวัน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กหญิงวิชุดา  รั้งกลาง
 
1. Mrs.Virgennia  C.Pelimer
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายจิรัฐเกียรติ   ศิริทัตธำรง
 
1. นางพัชรินทร์  อยู่ยั่งยืน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุลัยมาร
 
1. นางสาวกินนาลอน  สืบดี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชาย ปันไท   สุยะศรี
 
1. นางรัชตวรรณ์  ศรีสุวรรณ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายพีร์นิธิ   สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางรัชตวรรณ์  ศรีสุวรรณ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนาตาลี   โรส วอรี่
 
1. นางสุวพร   คำพา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงแคริส  เจน สมิธ
 
1. นางสาวโซสิมา  โซลาโน่ ตัล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  วันอุบล
 
1. นางประภัสสร  จันทวฤทธิ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายภูริภัทร  เนตรสุวรรณ
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงเบนน่า   มาซาโกวา
 
1. นางสาวนุชนารถ   ทาณะระ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกิตติชัย  แซ่ลิ้ง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญวโรรัตน์
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  หนูโคกสูง
4. เด็กชายวรกฤษ  มุดงาม
5. เด็กชายวราพงษ์  พะรินรัมย์
 
1. นางสาวกันตา  บุญหลักคำ
2. นางสาวกินนาลอน  สืบดี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายอัครพล  ดอกรักกาง
 
1. นางสาวโชติพัฒน์  เจริญผล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณภัทรชา  ดนตรี
 
1. นางสาวตงเหมย  แซ่หวาง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฐานะ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีทอง
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
2. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายกันติทัต  วราวุฒิ
2. เด็กหญิงกำไรทอง  วงษ์เหรียญทอง
 
1. นางสาวพิมลภัทร์  ปริเพ็ง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 1. เด็กชายญาณวรุตม์  หงษ์ภู
2. เด็กหญิงพัชรีพร  เพิ่มพูล
3. เด็กชายวุฒิปกรณ์  ปกรณ์ประเสริฐ
4. เด็กชายหลักทรัพย์  ดาดิน
5. เด็กหญิงอริศรา  รักษาเขตต์
6. เด็กหญิงอัมผวรรณ  รองผึ้ง
 
1. นางสาวเอื้องพรรณ  ทองเปล่ง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุกเสม็ด 1. เด็กชายชยพล  บัณฑิตา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักขาว
3. เด็กชายนัทวุฒิ  สังขปัญญา
4. เด็กหญิงภัสสร  นิลซา
5. เด็กชายวีรศักดิ์  ยังทรัพย์
6. เด็กหญิงเมขลา  แฃ่เยื้อ
 
1. นางหัสดา  โพธิทะเล
2. พันจ่าเอกเศรษฐการ  โพธิทะเล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายธีรเดช  โสภวัง
2. เด็กชายพันธ์กร  ปิงใจ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  สังข์ทอง
4. เด็กชายภูมินทร์  สนนอก
5. เด็กชายสิทธิโชค  บุญสมัคร
6. เด็กชายอิทธิพล  โหราศาสตร์
7. เด็กชายเทพฤทธิ์  สุภาพันธ์
8. เด็กชายไพบูลย์  พลพันธ์
 
1. นายเจริญ  สุรารักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
3. นางสาวจินตนา  เปี่ยมลาภ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. เด็กหญิงชฎากรณ์  โพธิ์อ้น
2. เด็กหญิงดรรชนีทิพย์  มากโฉม
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทวานนท์
4. เด็กหญิงบุญญารัตน์  สวยไทยสง
5. เด็กหญิงบุหงัน  พาเสน่ห์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุยอย
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  ประศิทานัง
8. เด็กหญิงสายใจ  แสงสายออ
9. เด็กหญิงสุวะนันต์  ทองน้อย
10. นายเดโชชัย  จตุรงค์
 
1. นายวัชรินทร์  รับงาม
2. นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
3. นางสาวชุติมา  รอดประทับ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฟื่องย้อย
2. นายกรณ์ดนัย  พุ่มโพธิ์ทอง
3. นางสาวปรัชญา  ล้อมด้วยศรี
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทร
5. นางสาวอาทิตยา  แม้ประเสริฐ
 
1. นางเครือวัลย์  สนามชัย
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เปี่ยมหน้าไม้
2. เด็กหญิงนิษฐิดา  รุจิเลขานนท์
3. เด็กหญิงมณิสรา  มณีวงศ์วิจิตร
 
1. นางวิมล  ธุถาวร
2. นางผุสดี  ประดับนาค
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฤทธิ์ปู่
2. เด็กหญิงณัฐมน  มวกขุนทด
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสัจ
 
1. นายพิบูลย์  วีรเดชะ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงชลธิชา   อบรมชอบ
2. เด็กหญิงฐิติมาวดี   ศรีศักดิ์ดา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อัปการัตน์
 
1. นางสาวโชติมา   เรืองประดิษฐ์
2. นางดุษฎี   สาระบุตร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกฤตชญา   คงปราโมทย์
2. เด็กหญิงกัญษรี   กิ่งสนั่น
3. เด็กหญิงวรรณลภา   วงษ์มะเซาะ
 
1. นางสาวโชติมา   เรืองประดิษฐ์
2. นางสาวพิมพิชชา   ยารังกา
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงธันยชนก  เฮงพัฒนาพงศ์
2. เด็กหญิงสิริมา  บุญลอย
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
145 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายธนธรณ์  คล้ายเภท
2. เด็กชายวีรชน  จันทร์โสภา
 
1. นางสาวชุติมา  ปาระดี
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายชาริบ  สะมะ
2. เด็กชายบาราคานท์  มหัตสกุล
3. เด็กชายภานุ  สิงห์เสนา
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นางสาวชลธิดา  เดือนฉาย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  รัชตะวรรณ
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
148 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายพิชิตชัย  แสนขวา
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ทนน้อย
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กชายก้องกฤษฎา  ชี้แจง
2. เด็กชายชาญชัย  สุขมั่น
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
2. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายรวี  นามวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประหยัดการ
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายชนัญชัย   สอดศรี
2. เด็กชายณภัทร  แซ่ลิ้ง
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน   ศรีลาฤทธิ์
2. นางสาวณัฏฐนันท์   แย้มไสว
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   ยิ่งจืนจบ
2. เด็กหญิงอุดมพร   มุ่งนา
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
153 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายภารดา  ศิลาขวา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดาน   ฮัมดานีย์
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน   ศรีลาฤทธิ์
2. นางสาวณัฏฐนันท์   แย้มไสว
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นายกมล   ยอดหงษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ   ต้องเดช
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขคำมี
2. เด็กชายธนพล  มุดขอนแก่น
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 1. เด็กชายทิพากร  พลาสุขกิจ
2. เด็กชายวัชรพงศ์  เกตุบรรจง
3. เด็กชายสุรวิทย์  สายสุด
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
2. นายชำนาญ  หิรัญวงษ์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายกฤษณะ  แนบเนียน
2. เด็กชายธีระพล  สังชา
3. เด็กชายนันทกร  ปัญญะภา
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายพงษ์  คนฆ้อง
2. เด็กชายวรชัย  ชาติศรี
3. เด็กชายสุรวงค์  ขัติยวิชย์
 
1. นางธนัชญา  อินบุตร
2. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายทินวัตร  กระโพธิ์
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมภักดี
3. เด็กชายเป็นหนึ่ง  เกื้อคลัง
 
1. นางประภี  คำประทุม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ติฐานะ
2. เด็กหญิงนัทธิดา  สุนหนองนก
3. เด็กหญิงสำลี  ส้อย
 
1. นางวนิดา  ศรีจันทร์
2. นางสุชาดา   พุทธโชติ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงพัชริดา  เดชพัฒนกุล
2. เด็กหญิงมลทิรา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงศานตมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กหญิงปนิดา  ประทุมโสม
2. เด็กหญิงพรชฎา  ถึงปัดชา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชะรินทร์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณไตร
5. เด็กชายเกริกไกวัล  เกิดโมลี
6. เด็กหญิงไอริน  เเสงทอง
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
3. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงธนพร   กุลโต
2. นางสาวพรรณภา  ห้วยใหญ่
3. เด็กหญิงพัชรมณี  โมรา
4. นางสาวมยุรี  ประกอบธรรม
5. นางสาววันวิสา  อยู่สบาย
6. เด็กหญิงศตพร  พงศ์พินธวิศ
 
1. นางสกุลรัตน์  ทองนาเพียง
2. นางพูลทรัพย์  อุปชาบาล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  อินทุทรัพย์
2. เด็กชายศิวัช  พินทา
3. เด็กหญิงเจสซิก้า  ปอสูงเนิน
 
1. นางวรรณภา  บรรลุสุข
2. นางสาวอัจฉราพร  เปรียบกล้า
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกฤตพร  จับใจตรง
2. เด็กหญิงกัลยกร  บัวชะอุ่ม
3. เด็กหญิงนิจวรีย์  ขุมทรัพย์
 
1. นางพรพรรณี  ถึงกัน
2. นายเด่นศักดิ์  หนูตอ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงณิชากร  กลิ่นอยู่
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เสมอจันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงวนาลี  กรุตบาง
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
2. นางวรดา  อ่อนละออ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปลื้องไธสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉิมดี
3. เด็กชายอธิป  ยอดจันทร์
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กหญิงภัสสร  งามญาติ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  รื่นเริง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ศาลาทอง
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองชาวกรุง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.5 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอทิติยาร์  ค้าสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี  เถาว์แล
 
1. นางชุลีพันธุ์  เจริญกัลป์
2. นางพรทิพย์  บุญถึง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ประสาทแสง
2. เด็กหญิงชุติมา   พัฒนาสันต์
3. เด็กหญิงณัฐการณ์   กางบุญเลือง
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปุณณภา   ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงลลิตา   ปั้นประสงค์
3. เด็กหญิงสุดาภัทร  แสนสุข
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สมฤทธิ์
2. เด็กชายมนต์มนัส  ถมยา
3. เด็กชายอำพล  โพนสร้างแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สะมันเอี่ยม
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญนาค
3. เด็กหญิงภิญญาดา  ทองดี
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นายอาคม  ทิพวรรณ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปวีณา  สมณชื่น
2. เด็กหญิงศศิภา  พูนมนัส
3. เด็กชายสันติ  ทองสุขนอก
 
1. นางปรีดา  ชื้อประเสริฐ
2. นางสาวอารีย์ยา  กาญจนกันติ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิดาภา   ดีสุดหา
2. เด็กหญิงศิริพร  นาครักษ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา   วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
176 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงวิมฐ์วิภา   เตชะสกุลเลิศ
 
1. นางสายสวาท   วิริยะบูรณ์
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงหากิจ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พิมพา
3. เด็กหญิงอริสา  ศรชัยปัญญา
 
1. นางสาวพนิดา  อินทรเดช
2. นางนนทิยา  พันธ์เพ็ง
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1. เด็กหญิงกชกร  สังน้อย
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์  แดงทำดี
3. เด็กหญิงสโรชา  หมื่นแสน
 
1. นางจิตใส  อยู่สุขี
2. นางเพ็ญนภา  ใครอุบล
 
179 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  คำลือชา
 
1. นางสาวโสภิตา  ดอกเข็ม
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำสวาสดิ์
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงสิรดา  เอี่ยมศริยารักษ์
 
1. นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1. เด็กชายสุกฤต  เปี่ยมผล
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงภักจิรา  มหาภณฑ์
 
1. นางพัชรพรรณ  พันพิพิธ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เป็นมงคล
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายวีรวิชญ์  ธาตุมี
 
1. นางสาวยวิษฐา  เหมนิธิ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายอนุรักษ์  เต่าเล็ก
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 1. เด็กชายวิสซ่า  เลื่อมทอง
 
1. นางลิ้นจี่  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สีอ่อน
2. เด็กชายเศรษฐกาญจน์  นำวงษ์สำราญ
 
1. นางญาณิศา  ชูสกุล
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงจตุพร  วิชัย
2. เด็กชายวีระพัฒน์  สำเนียงไพบูลย์
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
2. นางญาณิศา  ชูสกุล
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงกัณฐมนี   สาลีผล
2. เด็กชายจักริน  อินทะศรี
 
1. นางสาวสุกานดา   ไชยโชติ
2. นางสาวยวิษฐา  เหมนิธิ
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1. เด็กชายวิวัฒน์  น้อยทอง
2. เด็กหญิงแอนนี่  โสวรส
 
1. นางพิมล  หอมสุวรรณ
2. นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายชวิน  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ฉิมสุข
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายชัชพงษ์  ธระเสนา
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองไพรวรรณ
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายรุ่งศักดิ์  บุญเหมาะ
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายอัมรินทร์  นุชพงษ์
 
1. นางสาวสกุณา  ลักษณะสุต
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชียงทอง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายดบัสวิน  จูสวัสดิ์
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายกฤตยชญ์   วงศ์อารีย์
 
1. นางสาววนิดา  จินดามาตย์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กชายศรัณยู  เป้าจันทึก
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กกฝ้าย
3. เด็กชายอาติยาโน  อามาร่า
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
2. นางชุลีภรณ์  สาสิม
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายธนาธรณ์  นามแก้ว
2. เด็กชายเกียรติก้อง  สิงหฬ
3. เด็กชายแฮรี่  วิลสัน
 
1. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
2. นายโอภาส  ขาวเจริญ
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงชลนิชามาศ  หน้ากระสัย
2. เด็กหญิงชุติมา  ลัมเบอับดุล
3. เด็กหญิงแก้วตา  ขันตี
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
2. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สดใส
2. นายพิชญุตม์  จารุวัฒน์
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กชายสุวัฒน์  มาลีวงษ์
2. เด็กชายอโณทัย  รีเบี้ยว
 
1. นายมนัสเทพ  ขำสุวรรณ์
2. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หรั่งหางโหง
2. เด็กชายธวัชชัย  พรรัมย์
3. เด็กชายสรศักดิ์  มีอยู่สามเสน
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางพิมล  หอมสุวรรณ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กชายธนพล  ขำทอง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เกษามา
3. เด็กชายศราวุธ  แฝงลาภ
 
1. นายมนัสเทพ  ขำสุวรรณ์
2. นางนารีงาม  พุมานนท์