หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cco1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสุลีพร เดวิเลาะโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
3. นางสาวหรรษา มะยงค์โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่กรรมการ
4. นางอาภรณ์ มะนูนโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
5. นางจิตรา รักดีโรงเรียนวัดล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ประพิศ แก้วเจริญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางเข็มพร ฮีมวิเศษโรงเรียนบึงเทพยากรรมการ
3. นางวันวิสาข์ นนทมาตร์โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
4. นางไพรัช อิทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นางฉันทนา เกตุอุดมโรงเรียนสุเหร่าแครายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ เรืองโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลพรรณ บุตรดีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
3. นางสารวรรณ แสงสุขโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14กรรมการ
4. นางสุพัตรา มีอนันต์โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ บุญสินชัยโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางกัญจนา เพียรเจริญโรงเรียนวัดไชยธาราประธานกรรมการ
2. นางอำพร มะนูรีมโรงเรียนบึงสิงโตกรรมการ
3. นายสมเดช อินทศรโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางนัยนันท์ สมันนะโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสุคนธ์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา ไชยมโนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมรรยาท แป้นศิริโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่กรรมการ
3. นางสาวประทุม จิตต์ชอบใจโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
4. นางวิภา แสนบัณฑิตโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
5. นางยุวดี จิตตโสภาโรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสร้อยมาลี ศรีสลวยโรงเรียนวัดรามัญประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ลักษณะหุตโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
3. นายเจิด บุญรอดโรงเรียนวัดบางผึ้งกรรมการ
4. นางไพรัช อิทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนเจริญโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางไพรัช เจริญพิสัยสุขโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางอำนวยสุข สุขขีโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
3. นางสาวพรอำพันธุ์ พลัดสรโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
4. นางอรอุมา รัตนโพยมโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววันรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศุภวรรณ ตรีพลอักษรโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา บวรรัตน์วงศ์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
3. นางบุปผา พัดเจริญโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
4. นางแสงทิพย์ หร่ายเจริญโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
5. นางมนทิพย์ นาดีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน หันทยุงโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จุลศรีไกวัลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางลัดดา สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
4. นางสาวโสภา สุขเกษมโรงเรียนวัดบนกรรมการ
5. นางขวัญเมือง เทียนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลพรรณ อุบลศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ บุญชูโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัตนา เย็นประสิทธิ์โรงเรียนสุเหร่าแครายกรรมการ
4. นางมาเรียม ศรีประภาพงษ์โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
5. นางอรัญญา บัตรมากโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางลักษณ์นาม หริพงศ์โรงเรียนวัดบางปลานักประธานกรรมการ
2. นางสิริกร รัศมีโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
3. นางณัฐฏนันท์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
4. นางสาวพรพิทักษ์ พิทักษ์สินธุ์โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์กรรมการ
5. นางสมพร รอบคอบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุดา เวชปรีชาโรงเรียนวัดเกตุสโมสรประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน บุญเรืองโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
3. นางสาวนันทนา วรหวังโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ แก้วพวงษ์โรงเรียนสุเหร่าดอนกลางกรรมการ
5. นางสุพรรณี ทรัพย์เจริญโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประหัส สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านวนท่าแครงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณธินี หลิมหรรณพโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ แดงสมสอาดโรงเรียนวัดไชยธารากรรมการ
4. นางสาวอรุณ ล้อมวงษ์โรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
5. นางสารวรรณ แสงสุขโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมา คงเงินโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายลักษ์ บุญเต็มโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. นายคมน์กฤต สัณฐมิตรโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
4. นางนิสาชล บุญแก้วโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
5. นางสาวพัสตราภรณ์ หุตะเจริญโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณพสิทธิ์ ยอดอุดมนิพัทธ์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวบุศราพร สุดตาชาติโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ บุตะเคียนโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
5. นายกฤษณะ ธุวสินโรงเรียนสุเหร่าดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางนิตยา อุ่นเจริญโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจประธานกรรมการ
2. นายไพรรัตน์ จันหัวนาโรงเรียนพรหมานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมจิตต์ ชัยพูนโรงเรียนวัดสมานรัตนารามกรรมการ
4. นางผุสดี รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการ
5. นางสาวสุนาวี รัตนพันธ์โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล วงษ์เรณูโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางเกษรา รัตนวงศ์โรงเรียนวัดผาณิตารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา หุตะเจริญโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางจงจิตร แช่มช้อยโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
4. นางแก้วมะณี เลิศสนธิ์โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ สิทธิหาญโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสรวงสิน จำรัสโรงเรียนวัดเทพราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ สนลอยโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรชน บัวพันธ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ โพธิ์อุดมโรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการ
5. นางวันทณี ลิ่มทองสมใจโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ มั่นจิตรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ทระกุลพันธุ๋โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายดำรงค์ฤทธิ์ แสงทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ มั่นจิตรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ทระกุลพันธุ๋โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายดำรงค์ฤทธิ์ แสงทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวิภาภรณ์ จุฑาธิปไตยโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงทองโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
4. นายสมคิด สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
5. นางสาวยุวดี ฮวยเจริญโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์โรงเรียนสุเหร่าสมอเซประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ร่องจิกโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เจิมภักดีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
4. นางสาวนิลุพัฒน์ จิตรสง่าวงศ์โรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
5. นางสาวพนิตนัน แจ่มแจ้งโรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ทองยืนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ เสียงประเสริฐโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางวรรณี เดชะคุณาพงษ์โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์กรรมการ
4. นางวรรณดี แก้วเก่าโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
5. นางพรรณิภา หอมชื่นโรงเรียนวัดบางเกลือกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สอนเจริญโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ประธานกรรมการ
2. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
3. นางสุกัญญา สุวรรณดีโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
4. นางวนิดา มิตรมานะโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
5. นายธนภัทร เสียงล้ำโรงเรียนวัดล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดบางสมัครประธานกรรมการ
2. นางสาวประณิดา ชุมศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
3. นางสาวอารมย์ ประสงค์เจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวภัทรวดี ราชนิยมโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษาผอ.สพค.มรภ.ราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร ดุจเลิศโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางสาววิริยา วนาพรรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศตวรรษ อัยราโรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรแก่นมรภ.ราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ บุตรพรหมโรงเรียนวัดสุขารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี รัตนวิมลชัยโรงเรียนวัดท่าสะอ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ค่ำคูณโรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
3. นางนิรมล สุรศักดิ์โพธิ์ทองโรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
4. นางสาวมาเดีย มะทองโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษร โชตะนาโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ แสนเวียงโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
3. นางกาญจนวิไล โมมินทร์โรงเรียนสุเหร่าแครายกรรมการ
4. นางสาวธณิษฐา อาษานอกโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวขวัญอิสรา วงศ์สกุลโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ น้อยจินดาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอินยิ้น กิมแคล่วการโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกากรรมการ
3. นางอรุณี มั่นทัพโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
4. นางสมพร กิตติกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสายใจ ตานีโรงเรียนสุเหร่าดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ น้อยจินดาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอรุณี มั่นทัพโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นางสมพร กิตติกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
4. นายอินยิ้น กิมแคล่วการโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกากรรมการ
5. นางเอมอร ชูทับทิมโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนพรัตน์ สาสมจิตต์โรงเรียนวัดไชยธาราประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ด่านกลางโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรกรรมการ
3. นางกรรณิกา สวัสดีโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ บัวจีบโรงเรียนวัดสุขารามกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ สาครโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัตน์ วรรณสิทธิ์โรงเรียนวัดพิมพาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ บุญมากโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นางฐิติมาภรณ์ นาคเจือโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
4. นางสาวสมบุญ อินทขันดีโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นางสาวสุภาณี สิริไสยโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่กรรมการ
5. นายพิษณุ ศรีกระกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
6. นางสาวเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
7. นางพจณี ทองรัสมีโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
5. นางสาวชฎาพร เต็มวงษ์โรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการ
6. นายนคร สกุลศรีโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการ
7. นายพิษณุ ศรีกระกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
8. นางสาวเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางสาวพชรรักษ์ โรจนานุกูลพงศ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
5. นางสาวชฎาพร เต็มวงษ์โรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการ
6. นายนคร สกุลศรีโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการ
7. นายพิษณุ ศรีกระกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
8. นางสาวเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางสาวพชรรักษ์ โรจนานุกูลพงศ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นางสาวชัชฎา มาตรทองโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพิษณุ ศรีกระกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
6. นางสาวเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
7. นางประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นางสาวชัชฎา มาตรทองโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพิษณุ ศรีกระกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
6. นางสาวเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
7. นางประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสายัณห์ แก้วพิทักษ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
2. นางสุดาภร สกุลศรีโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการ
3. นางปัทมาวดี มาสวัสดิ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรุณี ศิริโวหารโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุนัน ชุนิวารวัฒน์โรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
3. นางสาวยุรี บูรณโกศลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวศิริเพ็ญ สัตยาภรณ์โรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภาลิณี กุลเส็งโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางทิพรัตน์ พลเสนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี เพชรงามโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางวัลลภา นิยมสุขโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพิณทิพย์ เลิศวิลัยโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี พจน์พัฒนพลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ อยู่ยืนยงโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ บัวประเสริฐโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ขำสำอางค์โรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุมณเฑียร อภิสิทธิ์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวิไล ใจหาญโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุมณเฑียร อภิสิทธิ์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิวิไล ใจหาญโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายชัยยศ ชำนิประเสริฐกุลโรงเรียนสุเหร่าสมอเซประธานกรรมการ
2. นางสาวแดงต้อย พึ่งโพธิ์สภข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางประทุม จิตราทิตยกุลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ กุลเส็งโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจำลอง ทองเทพวัดพิมพาวาสประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองจันทร์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวนิตยา มัสเยาะโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววิริยะ บุญญะนิวาสน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สังขะวิไลโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. นางรัตนา ทัศนาแท้โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรณู แสงเงินอ่อนโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางดาวรัตน์ กิตินิรันดร์กุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพงษ์ลดา สุขเจริญโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
3. นางลำใย ทะสูญโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
4. นางสาวทองไกร ชูรัตน์โรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเรณูนวล ศรประสิทธิ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางดวงเดือน เติมพิพัฒน์พงค์โรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
4. นายไพโรจน์ แก้วนาคโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา แสงวงศ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา อู่วิเชียรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางนงเยาว์ คำแท้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณเจริญโรงเรียนวัดประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. พระฉลาม นักธรรมเอกวัดดอนทองกรรมการ
3. พระณรงค์ นักธรรมตรีวัดดอนทองกรรมการ
4. นายสุดใจ ตระกูลศุภชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปวีณา พิพัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางมัณฑนา บุณยุปกรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบ้านท่าข้ามฯกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นางมาลี ขันทองโรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญผกา สังขปรีชาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา บุณยุปกรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย เจียเพิ่มสุขโรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการ
3. นายนวพล ระดมเพ็งโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางนวพร เจริญรัตน์โรงเรียนแสมขาววิทยาการประธานกรรมการ
2. นายนิสิต นาคคนึงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการ
3. นายสมปอง เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
4. นายอธิคม ทิมย้ายงามโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายกานดิศ แพทองโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสำเนา คงประพันธ์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นายสมปอง จักขุจันทรโรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
3. นายสมพร พลอยแหวนโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
4. นายเสถียร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
5. นายสามารถ ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหมปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย ตีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคอลง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฆษฎิ์2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญยาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
6. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
3. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายประเทือง ทองประสานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ตันเฮงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางจำเนียร พรหมรัตนพงศ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปพิชญา เสียงประเสริฐโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ หมื่นเดชโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญยาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญยาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายฆ้อง มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ซื่อตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนตรินทร์กรรมการ
3. นายชัชวาล พูนผลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภููมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นางพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายนายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญยาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษธิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววรรณา ยงพฤกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางอุษา วงศ์กลมข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทรศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววรรณา ยงพฤกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางอุษา วงบศ์กลมข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววรรณา ยงพฤกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางอุษา วงศ์กลมข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววรรณา ยงพฤกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางอุษา วงศ์กลมข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววรรณา ยงพฤกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางอุษา วงศ์กลมข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววรรณา ยงพฤกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางอุษา วงศ์กลมข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววรรณา ยงพฤกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางอุษา วงษ์กลมข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งงวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววรรณา ยงพฤกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
9. นางอุษา วงศ์กลมข้าราชกาารบำนาญกรรมการ
10. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เกตุงามโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นายวาทิต วิศิษฎ์รัตนวาทินโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เกตุงามโรงเรียนวัดราษษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นายวาทิต วิศิษฎ์รัตนวาทินโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาพร พลอยประเสริฐโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวประดับพร บุญสมพงษ์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางสาวอวยพร ศรีคำขลิบโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
4. นางสาวเบญจพร มานะพันธ์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการ
5. นางสาวณัชญ์คริมา ธรรม์วิจักขณ์โรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
6. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
7. Mr.Stephen Andrew Coganovitchโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. Mr.Michel Francisโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
9. นางสุธาริน โนจิตรโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
10. นางยุพิน ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร พลอยประเสริฐโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวประดับพร บุญสมพงษ์โรงเรียนจุกเฌอกรรมการ
3. นางสาวอวยพร ศรีคำขลิบโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
4. นางสาวเบญจพร มานะพันธ์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการ
5. นางสาวณัชญ์คริมา ธรรม์วิจักรณ์โรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
6. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
7. Mr.Stephen Andrew Coganovitchโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. Mr.Michel Francisโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
9. นางสุธาริน โนจิตรโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
10. นางยุพิน ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวอวยพร ศรีคำขลิบโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พลอยประเสริฐโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวประดับพร บุญสมพงษ์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร มานะพันธ์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการ
5. นางสาวณัชญ์คริมา ธรรม์วิจักรณ์โรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
6. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
7. Mr.Stephen Andrew Coganovitchโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. Mr.Michel Francisโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
9. นางสุธาริน โนจิตรโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
10. นางยุพิน ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางประพิศ ยางเอนโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
3. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
4. นางอาภาภรณ์ ด้วงเจริญโรงเรียนสกัด 40กรรมการ
5. นางยาณี สรรพคุณโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณกรรมการ
6. นางสาวบุษกร กอโง่งโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
7. นางวรรณภา คล้อยจาดโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
8. นางอังคณา เอียดวืจิตรโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางกันยา เหรียญเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
10. นางสุกัญญา ธุวสินโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการ
11. Mr.Brody Rolstonโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
12. Mr.Seth Barterโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
13. นายปฏิพล ช้างสารโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางประพิศ ยางเอนโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ธุวสินโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการ
3. นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ด้วงเจริญโรงเรียนสกัด 40กรรมการ
6. นางยาณี สรรพคุณโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณกรรมการ
7. นางสาวบุษกร กอโง่งโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
8. นางวรรณภา คล้อยจาดโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
9. นางอังคณา เอียดวิจิตรโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางกันยา เหรียญเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
11. Mr.Brody Rolstonโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
12. Mr.Seth Barterโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
13. นายปฏิพล ช้างสารโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกันยา เหรียญเจริญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางประพิศ ยางเอนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสุกัญญา ธุวสินโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการ
4. นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
5. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
6. นางอาภาภรณ์ ด้วงเจริญโรงเรียนสกัด 40กรรมการ
7. นางยาณี สรรพคุณโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณกรรมการ
8. นางสาวบุษกร กอโง่งโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
9. นางวรรณภา คล้อยจาดโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
10. นางอังคณา เอียดวิจิตรโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
11. Mr.Brody Rolstonโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
12. Mr.Seth Barterโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
13. นายปฏิพล ช้างสารโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุลี ตนานนท์ชัยโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ขันธปราชญ์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวพรรษภรณ์ มูลวงค์โรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฝนทอง ดอกไม้ไหวโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
6. นางบุญเรือน บุญยะเม็งโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
7. นางอารีรัตน์ พงษ์พนัศโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. Mr.Alvil R. Perezโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. Mr.Scott Donavan Jacksonโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
10. นางสาววรรรณวดี มะลิวัลย์โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุลี ตนานนท์ชัยโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ขันธปราชญ์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวพรรษภรณ์ มูลวงศ์โรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฝนทอง ดอกไม้ไหวโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
6. นางบุญเรือน บุญยะเม็งโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
7. นางอารีรัตน์ พงษ์พนัสโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. Mr.Arvil Terezโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. Mr.Scott Donavan Jacksonโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
10. นางสาววรรณวดี มะลิวัลย์โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปัทมา สุจริตวรกุลโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางรัสมี พัฒนโสภณโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพรวลัย ทองจันทร๋โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศกรรมการ
4. นางสุธีรา สามารถมานะกิจโรงเรียนสุเหราลำชะล่ากรรมการ
5. นางนวรัตน์ มัสเยาะโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
6. นางสาวดรุณี จันทร์ไพรโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
7. นางสาวปวีณา ศรีรักษ์สูงเนินโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
8. นางสาววนิดา บุปผาวรรณโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิพย์ บริสุทธิ์ศิลาวาทย์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางสาวอุษา รักษ์โพธิวงศ์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
11. Mr.Leonardo Liwanโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
12. นางดารุณี มะติมุโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
13. นางรุ่งทิพย์ ธนะสินไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
14. นางเกษรา รัตนวงศ์โรงเรียนวัดผาณิตารามกรรมการ
15. Mr.David Kilminsterโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
16. นางสาวเกษมสุข อู่พิทักษ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สุจริตวรกุลโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางรัสมี พัฒนโสภณโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพรวลัย ทองจันทร์โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศกรรมการ
4. นางสุธีรา สามารถมานะกิจโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการ
5. นางนวรัตน์ มัสเยาะโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
6. นางสาวดรุณี จันทร์ไพรโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
7. นางสาวปวีณา ศรีรักษ์สูงเนินโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
8. นางสาววนิดา บุปผาวรรณโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิพย์ บริสุทธิ์ศิลาวาทย์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางสาวอุษา รักษ์โพธิวงศ์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
11. Mr.Leonardo Liwanโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
12. นางดารุณี มะติมุโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
13. นางรุ่งทิพย์ ธนะสินไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
14. นางเกษรา รัตนวงศ์โรงเรียนวัดผาณิตารามกรรมการ
15. Mr.David Kilminsterโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
16. นางสาวเกษมสุข อู่พิทักษ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอุไร ช่อผกาโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสุนันต์ทา วัฒนาวณิชย์วุฒิโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. นายสันชาย ไขขุนทดโรงเรียนวัดบางเกลือกรรมการ
4. นางสุนีย์ สุขโขใจโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
5. Mrs.Irene Candelariaโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
6. นางสาวสายสมร นรสิงหเริงฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
7. นายเสถียร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
8. นางขวัญเมือง เทียนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางกชพรรณ อนุสิทธิ์โรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
10. นางสาวนุตจ์สรา นุชน้อยโรงเรียนวัดกระทุ่มกรรมการ
11. MissLauren Schlossโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
12. นายไพรัช เปลี่ยนเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฏ์ ก้อนแก้วโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวรรณ วิจิตรวงษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. MissZhang Feng Xianโรงเรียนดัดรุณีกรรมการ
4. MissJia Pei Junโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. MissSuixiao mengโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฏ์ ก้อนแก้วโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวรรณ วิจิตรวงษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. MissZhang Feng Xianโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. MissJia Pei Junโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา คูหะรัตน์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อนสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
4. นางสาวรัตนา เสาเวียงสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
5. นางปียานุช อรรคบุตรสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวฐานิยา งามศิริโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนเจริญโรงเรียนวัดผาณิตารามกรรมการ
3. นายเสถียร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
4. นางสุนันต์ทา วัฒนาวณิชย์วุฒิโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
5. นายสันชาย ไขขุนทดโรงเรียนวัดบางเกลือกรรมการ
6. Mrs.Irene Candelariaโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
7. นางชูจิตต์ พรมมิโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
8. Mrs.Mary Netzcerโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. MissJennifer Marshallโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
10. นางศิริรัตน์ เปลี่ยนเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวฐานิยา งามศิริโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสุนันต์ทา วัฒนาวณิชย์วุฒิโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. นายสันชาย ไขขุนทดโรงเรียนวัดบางเกลือกรรมการ
4. นายเสถียร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
5. นางกชพรรณ อนุสิทธิ์โรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนเจริญโรงเรียนวัดผาณิตารามกรรมการ
7. Mrs.Mary Netzcerโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. Mrs.Jennifer Marshallโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
9. นางศิริรัตน์ เปลี่ยนเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันภาษาอาเซี่ยน ม.1-ม.3
1. นางประภา สมาคมรอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลฯกรรมการ
4. นางสาวศศณัฐ หงษ์ภู้หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยฯกรรมการ
5. นายสุขใจ ดวงประเสริฐหัวหน้างานนิเทศฯกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ จุมณีหัวหน้ากลุ่มงานประกันฯกรรมการ
7. นางสกุลพร ทองไพจิตรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
8. นายมนูญ พิสมัยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
9. นายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
10. นายธนาธิป ธรรมรักษาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
11. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
12. นางกชกร นิ่มแสงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
13. นางจริยา ศรีจันทร์ทับศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
14. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางโกศล อู่เงินโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ สดศรีโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
3. นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
4. นางสมจิตร ธนิทธิกิตติกุลโรงเรียนสุเหร่าคู้กรรมการ
5. นางสีนวล โพธิ์สุวรรณโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถาพร ภูระก้านตรงโรงเรียนสถาพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ อ่วมขันธ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายวุฒิ อิสระกุลโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
4. นายธนกฤษ แก้วชาโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกรโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา(วัดใหญ่อินทาราม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ประภัศรประธานสาขาพลศึกษาและนันทนาการประธานกรรมการ
2. นายพเยาว์ ปลื้มใจโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสินสมัย มาตรกำจรโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
4. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
5. นายสุกิจ อุดมสินโรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
6. นางตวงรัตน์ นิ่มแสงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นายอำนวย เวศวงษาทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นายอำนวย เวศวงษาทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นายอำนวย เวศวงษาทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุวรรณโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ จอกแก้วโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ อนุศิษย์โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ กาสุรงค์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ หัสมินทร์โรงเรียนวัดสนามจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อิ่มสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสุรภี อยู่รักษาโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวสมร ระยับศรีโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางบังอร สุไลมานโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางบุญลับ พละศิลปข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร มานะพันธ์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แก้วกฤษฎางค์โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุญลับ พละศิลปข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แก้วกฤษฎางค์โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กิจกรรมเรียงความคัดลายมือส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา ไชยมโนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุม จิตต์ชอบใจโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
3. นางวิภา แสนบัณฑิตโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
4. นางมรรยาท แป้นศิริโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่กรรมการ
5. นางยุวดี จิตตโสภาโรงเรียนวัดบางพระกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมเรียงความคัดลายมือส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.3
1. นางสร้อยมาลี ศรีสลวยโรงเรียนวัดรามัญประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ลักษณะหุตโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
3. นายเจิด บุญรอดโรงเรียนวัดบางผึ้งกรรมการ
4. นางไพรัช อิทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสุพัตรา เปลี่ยนเจริญโรงเรียนวัดผานิตารามกรรมการ
กิจกรรมเรียงความคัดลายมือส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ป.1-ป.3
1. นางกัญจนา เพียรเจริญโรงเรียนวัดไชยธาราประธานกรรมการ
2. นางอำพร มะนูรีมโรงเรียนบึงสิงโตกรรมการ
3. นางนัยนันท์ สมันนะโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสุคนธ์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายสมเดช อินทศรโรงเรียนศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมอ่านทำนองเสนาะส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ป.1-ป.3
1. นางสีนวล โพธิ์สุวรรณโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางอำนวยสุข สุขขีโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
3. นางสาวพรอำพันธุ์ พลัดสรโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
4. นางสายสุนีย์ มียิ้มโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววันรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมอ่านทำนองเสนาะส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ป.4-ป.6
1. นางศุุภวรรณ ตรีพลอักษรโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางบุปผา พัดเจริญโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางแสงทิพย์ หร่ายเจริญโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
4. นางปนัดดา บวรรัตนวงศ์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
5. นางมนทิพย์ นาดีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมอ่านทำนองเสนาะส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน หันทยุงโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จุลศรีไกวัลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางสาวโสภา สุขเกษมโรงเรียนวัดบนกรรมการ
4. นางลัดดา สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
5. นางขวัญเมือง เทียนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง ศรีหทัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ทิพยกรโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ขันแก้วโรงเรียนวัดลาดบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการ
3. นางสาวอัญรัตน์ สุนทรโชติโรงเรียนตลาดเปร็งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง ศรีหทัยโรงเรียนเบญจทราษรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ อุดมสินโรงเรียนวัดใหม่ประเวศประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญรัตน์ สุนทรโชติโรงเรียนตลาดเปร็งกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ขันแก้วโรงเรียนวัดลาดบัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวอัญรัตน์ สุนทรโชติโรงเรียนตลาดเปร็งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา อิ่มสำราญโรงเรียนบ้านวนท่าแครงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
3. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ผ่องแผ้วโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
3. นางวัชรา เอี่ยมศิริโรงเรียนวัดบางปลานักกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวัชรา เอี่ยมศิริโรงเรียนวัดบางปลานักประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บินชัยโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอธิวัฒน์ ขันแก้วครูโรงเรียนวัดลาดบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญรัตน์ สุนทรโชติโรงเรียนตลาดเปร็งกรรมการ
3. นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง ศรีหทัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ทิพยกรโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง ศรีหทัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ทิพยกรโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายธนภณ ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
4. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวจิตมณี อะเมกองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายธนภณ ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
4. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวจิตมณี อะเมกองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญสพป.ฉฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณี สุวรรณรัตน์โรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสละ คุ้มยาโรงเรียนวัดล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณี สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสละ คุ้มยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายอุดม ผลเจริญโรงเรียนสุเหร่าคลอง15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายอุดม ผลเจริญโรงเรียนสุเหร่าคลอง15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี แต่งวัฒนไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาห์ นนทมาตร์โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางสุคนธา แก้วเรืองโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี แต่งวัฒนไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นางวันวิสาห์ นนทมาตร์โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางสุคนธา แก้วเรืองโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณเจริญโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ รักษานนท์โรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เรืองนภารัตน์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นายสมภพ วรานนท์โรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณเจริญโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ รักษานนท์ครูโรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เรืองนภารัตน์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นายสมภพ วรานนท์โรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ห้วงน้ำครูโรงเรียนวัดไผ่ดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสำรวม สินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางงามชื่น เห่งแจ้งครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกัลยา ห้วงน้ำครูโรงเรียนวัดไผ่ดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสำรวม สินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางงามชื่น เห่งแจ้งครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอำไพ เทพศิริโรงเรียนปากคลองบางขนากประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางอรอุมา รัตนโพยมโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอำไพ เทพศิริครูโรงเรียนปากคลองบางขนากประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางอรอุมา รัตนโพยมครูโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุรี แชเปียโรงเรียนสุเหร่าคู้กรรมการ
2. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนแพรกนกเอี้ยงกรรมการ
3. นางสาวสายจรรยา ปั้นบัวงามโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนแพรกนกเอี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสุรี แชเปียโรงเรียนสุเหร่าคู้กรรมการ
3. นางสาวสายจรรยา ปั้นบัวงามโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนแพรกนกเอี้ยงประธานกรรมการ
2. นายนเอก อึ้งเสือโรงเรียนเทศบาลบางวัวกรรมการ
3. นางกัญญา คำแหงโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนเอก อึ้งเสือโรงเรียนเทศบาลบางวัวกรรมการ
2. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนแพรกนกเอี้ยงกรรมการ
3. นางกัญญา คำแหงโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางจำปา พัฒนสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นางยุวดี หนูรักษาโรงเรียนวัดแสนภูดาษกรรมการ
4. นางสุวภรณ์ โขมะนามโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางจันทร์แรม ทองเงินโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรรณี พานิชมาทโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ประเสริฐสรรค์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางดาราณี กรานเขียวโรงเรียนวัดบางผึ้งกรรมการ
4. นางพูนศุข สังข์ศิลปชัยโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
5. นางอารี ชลัมพุกานต์โรงเรียนวัดคลองต้นหมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกรรณิการ์ เอี่ยมวิจิตร์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
3. นางลาวัณย์ แก้วนาคโรงเรียนวัดดอนสีนนท์กรรมการ
4. นางสาวณัฎฐินี ศิริพิพัฒน์โรงเรียนวัดบนกรรมการ
5. นางนิตยา บุญช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางวัชรา เอี่ยมศิริโรงเรียนวัดบางปลานักประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศรนิลโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
3. นางพะเยาว์ บุญชูโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวมาลี แหยมเกตุโรงเรียนโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวอรอำไพ ลลิตาเศรษฐ์โรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุษรา อิสระกุลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางกัลยา มหาศาลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุษรา อิสระกุลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางกัลยา มหาศาลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ชมพูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสิตาพร บุตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิมล ชมพูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสิตาพร บุตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุมศรี เก๊อะเจริญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุมศรี เก๊อะเจริญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุมศรี เก๊อะเจริญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ศรีภูธรโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ศรีภูธรโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 086-0190028 nalobon_edtech50@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]