หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองขวาง 4 15 8
2 002 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 4 11 8
3 004 โรงเรียนคลองพานทอง 9 17 11
4 005 โรงเรียนจันทร์เจริญ 0 0 0
5 010 โรงเรียนตลาดคลอง 16 16 30 24
6 158 โรงเรียนตลาดเปร็ง 0 0 0
7 015 โรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 3 4 3
8 030 โรงเรียนบึงสิงโต 15 32 24
9 029 โรงเรียนบึงเทพยา 5 15 5
10 018 โรงเรียนบ้านคลอง 21 5 9 5
11 019 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า (เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 0 0 0
12 020 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 5 9 7
13 021 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 25 38 25
14 023 โรงเรียนบ้านบางข้าว 1 1 1
15 022 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 2 5 3
16 024 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 2 2 2
17 025 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 5 11 6
18 026 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 8 12 11
19 027 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1 1 1
20 028 โรงเรียนบ้านสีล้ง 6 10 10
21 016 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 2 3 3
22 017 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 2 6 4
23 031 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 16 28 25
24 032 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 16 31 25
25 034 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 25 76 44
26 035 โรงเรียนปากบึงสิงโต 11 15 15
27 036 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 20 38 24
28 037 โรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อมหงสกุล) 1 1 1
29 041 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 4 10 7
30 161 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 1 2 2
31 046 โรงเรียนวัดคลอง 18 21 36 17
32 048 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 8 11 10
33 003 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 2 6 3
34 049 โรงเรียนวัดคลองสวน 29 57 37
35 047 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 4 9 4
36 050 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 4 11 6
37 052 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 1 2 2
38 053 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 15 24 21
39 054 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 9 23 10
40 056 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 4 7 6
41 057 โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 7 8 8
42 058 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 66 199 114
43 059 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ 2 3 3
44 060 โรงเรียนวัดตะพังคลี 4 6 5
45 061 โรงเรียนวัดทด 2 4 2
46 062 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 25 59 39
47 066 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 19 54 32
48 067 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 4 8 7
49 068 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 6 14 6
50 071 โรงเรียนวัดบางปรง 1 6 2
51 072 โรงเรียนวัดบางปลานัก 9 35 20
52 159 โรงเรียนวัดบางผึ้ง 1 3 2
53 073 โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 3 5 5
54 074 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 42 88 60
55 075 โรงเรียนวัดบางสมัคร 18 36 27
56 076 โรงเรียนวัดบางสาย 8 22 11
57 069 โรงเรียนวัดบางเกลือ 20 39 22
58 077 โรงเรียนวัดบางแสม 33 88 52
59 070 โรงเรียนวัดบางไทร 2 21 7
60 079 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 1 2 2
61 080 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 2 8 2
62 081 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 15 37 24
63 078 โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) 1 2 2
64 082 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 17 27 19
65 083 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 5 18 9
66 084 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 29 64 46
67 085 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 7 10 7
68 086 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 4 14 8
69 088 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 6 35 11
70 089 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 5 29 10
71 090 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 18 67 34
72 091 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 12 32 13
73 092 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 0 0 0
74 097 โรงเรียนวัดรามัญ 1 2 1
75 098 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0
76 099 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 23 58 36
77 100 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 3 14 3
78 102 โรงเรียนวัดลาดบัว 0 0 0
79 103 โรงเรียนวัดลาดยาว 3 7 5
80 101 โรงเรียนวัดล่าง 26 36 28
81 104 โรงเรียนวัดศรีมงคล 14 21 15
82 105 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 12 27 20
83 106 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 1 2 2
84 107 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 34 70 52
85 108 โรงเรียนวัดสองคลอง 16 22 15
86 110 โรงเรียนวัดสามกอ 2 23 4
87 111 โรงเรียนวัดสุขาราม 12 26 20
88 112 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 10 24 16
89 113 โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ 0 0 0
90 116 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 6 14 11
91 117 โรงเรียนวัดหนามแดง 6 7 7
92 118 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 4 8 4
93 119 โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 2 4 3
94 121 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1 1 1
95 122 โรงเรียนวัดอินทาราม 5 6 4
96 042 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 8 31 17
97 043 โรงเรียนวัดเกาะ 5 5 4
98 044 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 0 0 0
99 045 โรงเรียนวัดเขาดิน 4 6 6
100 063 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 0 0 0
101 064 โรงเรียนวัดเทพราช 15 29 24
102 065 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 6 13 10
103 051 โรงเรียนวัดแคราย 2 2 2
104 093 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 2 6 3
105 114 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 5 9 6
106 094 โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 4 11 5
107 095 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 0 0 0
108 096 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 22 45 35
109 120 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 5 23 10
110 055 โรงเรียนวัดไชยธารา 5 9 6
111 087 โรงเรียนวัดไผ่ดำ 16 40 23
112 160 โรงเรียนสกัด 80 1 1 1
113 125 โรงเรียนสกัด40 3 5 5
114 126 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 13 25 18
115 127 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 15 42 26
116 129 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 20 48 25
117 130 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 3 6 5
118 132 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 5 10 7
119 133 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 2 4 2
120 134 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 3 6 3
121 135 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 11 24 19
122 136 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 4 12 8
123 137 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 5 13 8
124 138 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 3 5 4
125 139 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 4 15 9
126 141 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 8 13 12
127 142 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 9 27 16
128 143 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 4 6 6
129 144 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 29 78 43
130 145 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 9 13 12
131 146 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 8 11 10
132 147 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 25 45 40
133 148 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 20 52 38
134 149 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 1 1
135 150 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 1 3 2
136 131 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 10 16 12
137 140 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 11 29 20
138 151 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 6 12 7
139 153 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 61 149 89
140 006 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 50 89 76
141 039 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 3 10 7
142 152 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 14 35 14
143 115 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 9 15 12
144 009 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 8 18 8
145 163 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ 0 0 0
146 033 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 1 1 1
147 038 โรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา 0 0 0
148 040 โรงเรียนมารดานฤมล 16 33 18
149 164 โรงเรียนวัฒนาลัย 4 12 7
150 123 โรงเรียนศรีวรการ 1 3 2
151 124 โรงเรียนศรีวิทยา 15 24 20
152 162 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 0 0
153 128 โรงเรียนสันติภาพ 9 29 9
154 166 โรงเรียนอนุบาลขวัญตา 0 0 0
155 167 โรงเรียนอนุบาลจันทรา 0 0 0
156 165 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 0 0 0
157 007 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 4 5 5
158 008 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 8 13 12
159 011 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
160 154 โรงเรียนบางวัวคณารักษ์ 2 4 3
161 109 โรงเรียนวัดสัมปทวน 11 22 14
162 012 โรงเรียนเทศบาล 1 27 47 27
163 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 20 70 30
164 014 โรงเรียนเทศบาล 2 18 21 17
รวม 1499 3384 2159
5543

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 086-0190028 nalobon_edtech50@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]