งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดไผ่ดำ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กชายสรวิศ    อิ่มรัตนรักษ์
2. เด็กชายสิทธิพล    อิ่มรัตนรักษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญซัน
4. เด็กชายวีรยุทธ    ทัพเสลา
5. เด็กชายภาคภูมิ    ทรัพย์แก้ว
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เนียมกุลชร
1. นางนวลจันทร์    สดศรี
2. นายอนิรุท    ปวโรภาส
5
2 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กชายอานนท์    บู่ทอง
2. เด็กชายศิวัฒน์    มะหะหมัด
3. เด็กชายมูฮำหมัดตอลิค    ยอระมิน
4. เด็กชายอาดี้ล    มณฑากลิ่น
5. เด็กชายรพีภัทร    ศิริจันทร์
6. เด็กชายรัฐภูมิ    หวังเกษม
1. นายชยพล    ชาชุมพร
2. นายวุฒิธนะ    ศิริจุมพลพงษ์
3. นายสุุภโชค    โชควิริยะสัมพันธ์
4
3 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายอนุชา    แมะเฮม
2. เด็กชายธนกฤต    มะหาปั้น
3. เด็กชายเมธี    สุขเกษม
4. เด็กชายธนาวัฒน์    น้อมเจริญ
5. เด็กชายปรีชา    เลาะมาน
6. เด็กหญิงชลธิชา    ทองอ่อน
1. นายกริช    สุรัสโม
2. นายชาติชาย    สุขใส
3. นางสาวพิกุล    จั่นจำรัส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนสันติภาพ สถานศึกษาเอกชน 1. เด็กหญิงหฤทัย    ใจดี
2. เด็กหญิงจันทร์แรม    บัวไสว
3. เด็กหญิงณัฐญา    แจ่มหทัย
4. เด็กชายวรพล    บำรุงซื่อ
5. เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์    เนื่องจำนงค์
6. เด็กชายสุริยะ    วิเชียรวรรณ
1. นายอาคม    อินประไพ
9
5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กชายนภดล    หอมชื่น
2. เด็กชายนันทิวุฒิ    จิรดำรงกุล
3. เด็กชายวุฒิชัย    สุดเสน่หา
4. เด็กชายวิศรุต    เปลี่ยนประเสริฐ
5. เด็กชายวายุ    คำเชื้อต้น
6. เด็กชายนิพิฐพนธ์    เสาวิจิตร์
1. นายมานะ    มานะประดิษฐ์
2. นางรัตนา    มานะประดิษฐ์
3. นางไพเราะ    ตันไล้
6
6 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม บางปะกง 3 1. เด็กชายปุณากรณ์    ร่วมชาติ
2. เด็กชายจักรพันธ์    รถทอง
3. เด็กหญิงพลอยประดับ    รุ่งรักษา
4. เด็กหญิงสุนิสา    ราชสีแสง
5. เด็กหญิงมัญชุลี    ชูนวล
6. เด็กชายนนทพัฒน์    ยางขันธ์
1. นางสาวรัตนา    ชาญศรี
2. นางสาวศิริกานต์    จันทรศิริ
3. นายอิทธิภพ    จันทวัฒน์
13
7 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายวัฒนเมธี    ศรประสิทธิ์
3. เด็กชายอภิรักษ์    หลักฐาน
4. เด็กหญิงสุธีมา    มีเจริญ
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ    รอดตะเภา
6. เด็กชายชนะพงษ์    จิณวรรณ์
1. นางสาวทัศนีย์    เล้าเรืองตระกูล
2. นายรังสรรค์    โพธิ์ผา
3. นางสมาพร    ทัศน์ละไม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร บางปะกง 2 1. เด็กหญิงประภาสิริ    แก่นเจริญ
2. เด็กหญิงปาริตา    ศรีวิเชียร
3. เด็กหญิงนิชาดา    คล่องแคล่ว
4. เด็กหญิงฐิติพร    จันทร์ประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศศิชา    ประสงค์สุข
6. เด็กชายสวิส    เติมบุญเรือง
1. นางสาวธนภรณ์    เลิศมงคล
11
9 โรงเรียนปากคลองบางขนาก บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กชายประจักษ์    ทองอินทร์
2. เด็กชายณัฐฐาพล    ผึ่งผาย
3. เด็กชายสถาพร    อยู่นิ่ม
4. เด็กชายโสภณ    อยู่นิ่ม
5. เด็กชายภานุวิชญ์    นวลปลอด
6. เด็กชายนนทวิสิทธิ์    แก่นทองแดง
1. นางสาวกัญญา    บุญนิมิ
2. นายธนกฤษ    แก้วชา
3. นางสาวยุภาพร    ผึ่งผาย
7
10 โรงเรียนบึงเทพยา บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กชายปรมัตถ์    ตะกูลนา
2. เด็กหญิงวัลดา    ตะแปลกาเซ็ม
3. เด็กหญิงบูรสิตา    กลิ่นมาลัย
4. เด็กหญิงจิรภา    หวังชื่น
5. เด็กหญิงชารีมา    ตะกูลนา
6. เด็กหญิงเกศรินทร์    เลาะหมุด
1. นางบุญมา    มั่นประเสริฐ
10
11 โรงเรียนวัดชนะสงสาร เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงเบญจพร    นฤภัย
2. เด็กหญิงสมควร    วงษ์ชัน
3. เด็กชายสุขพล    จำปาสด
4. เด็กชายเรืองวุฒิ    เส็งเจริญ
5. เด็กชายเจตกาญ    ศรีใจ
6. เด็กชายปริทัตต์    กองเกิด
1. นายมานะ    สุขประเสริฐ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนเทศบาล 1 กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงอภิญญา    บัณฑกุล
2. เด็กชายวงค์ระภี    คำสนิท
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    สมมา
4. เด็กชายภัทรจาริน    ศรีฉันทะมิตร
5. เด็กหญิงเกวลิน    แวดไชยสง
6. เด็กชายธวัชชัย    ผลเจริญ
1. นายศรัณ    กนกทิพย์พรชัย
8
13 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง 1 1. เด็กชายธนธรณ์    พงษ์มี
2. เด็กชายภูเบศร์    นิ่มน้อย
3. เด็กชายนิรุทธิ์    เปล่งพานิช
4. เด็กชายกิตติพงศ์    ม่วงเจริญ
5. เด็กชายพีรพงศ์    นิน
6. เด็กชายทีปกร    ทองเฟื่อง
1. นายไพโรจน์    พุกพูน
12
14 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กชายสุรสิทธิ์    แจงเจริญ
2. เด็กชายธนกฤต    ชโรธร
3. เด็กชายกิตติกร    รอดบุญ
4. เด็กหญิงธัญชนก    ชโรธร
5. เด็กหญิงปภาวี    บุญมี
6. เด็กหญิงกชกร    แจ่มดาว
1. นางสาวกนกรดา    สุขสมบูรณ์
2. นางสาวิตรี    อัญชลีสังกาศ
3. นายเจริญ    มูลคำ
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................