งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดไผ่ดำ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กชายอรุโณทัย    สุขไผ่ตา
2. เด็กหญิงชุลิตา    เอี๊ยบพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณษา    ศรีเจริญ
1. นางพักตร์วิภา    พงษ์พานิช
2. นางสาววรรณดี    แก้วเก่า
9
2 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทองบัว
2. เด็กหญิงศิรดา    แจ้งศรีสุข
3. เด็กหญิงจันท์รฎาภรณ์    ขาวเทศ
1. นางจิรนันท์    จิระเดชประไพ
2. นางสาวทวี    เนียรมงคล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กชายฮาริน    เรืองปราชญ์
2. เด็กหญิงรุ่งวารี    ยิ้มศรีแพร
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    จิตสวา
1. นางสุขโสม    ม่วงศรี
2. นางสุจิตรา    พันธศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายมณีโชติ    หร่นเต๋
2. เด็กหญิงยลดา    และสง่า
3. เด็กหญิงราตรี    ดรมาน
1. นางสาวพนิตนัน    แจ่มแจ้ง
2. นางสาวพิกุล    จั่นจำรัส
4
5 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เคลือบสำราญ
2. เด็กหญิงภัทรภร    โภควัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    เคลือบสำราญ
1. นางวิมลรัตน์    หัสมินทร์
2. นายศรัณยพงศ์    บุญเติม
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนวัดบางสมัคร บางปะกง 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญใส
2. เด็กหญิงสุทธิตา    เสนะโลหิต
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    โต๊ะฉิม
1. นางพัชรา    พันธุ์โยธี
2. นางสาววันรี    เรืองฤทธิ์
6
7 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) บางปะกง 3 1. เด็กชายพิษณุ    วันทอง
2. เด็กชายคณาธิป    อุยวาปี
3. เด็กหญิงพิมพลอย    เป็งสวัสดิ์
1. นางศาวดี    น้อยศรีมุม
11
8 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงรีน่า    ดาแหม็ง
2. เด็กหญิงภัทรลดา    ผลเจริญ
3. เด็กหญิงอภิรมย์    ยามันซาบีดีน
1. นางสาวดวงพร    หลงแก้ว
2. นางรัชนี    จันทร์ปลั่ง
8
9 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    อนุกูล
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    อนุกุล
3. เด็กหญิงชนกนันท์    จิระขิตะนุกูล
1. นางบังอร    สุไลมาน
10
10 โรงเรียนวัดชนะสงสาร เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    จันทำ
2. เด็กหญิงอรัญญา    จันทรดา
3. เด็กหญิงพิชานันท์    โตเอี่ยม
1. นายธนวัฒน์    ดำรงพานิช
5
11 โรงเรียนวัดบางเกลือ บางปะกง 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    ศรีงาม
2. เด็กหญิงสุพัตรา    เขื่อนกองแก้ว
3. เด็กหญิงนุชจิรา    ปิ่นทองเจริญ
1. นางอมรรัตน์    พุกพูน
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................