งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กชายโอรส    นิลงาม
2. เด็กหญิงเมธาวี    การพิทักษ์
3. เด็กหญิงอภิชญา    จุลโอภาส
1. นางธนภรณ์    ขำสำอางค์
2. นางสุจิตรา    พันธศรี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดบางสมัคร บางปะกง 2 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    สอนเรียง
2. เด็กหญิงศิริภา    สีสา
3. เด็กหญิงน้ำฝน    ธรรมฤทธิ์
1. นางพัชรา    พันธุ์โยธี
2. นางสาววันรี    เรืองฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงนริศรา    มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงบุษรินทร์    เนาะกาเซ็ม
3. เด็กหญิงนัยนา    สลาม
1. นางจินตนา    เดวิเลาะ
2. นางเบญจวรรณ    สุไลมานดี
4
4 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา    เทียนมณี
2. เด็กหญิงเพชรดาว    มูฮำหมัด
3. เด็กหญิงสุธารัตน์    โฉมงาม
1. นางสาวดวงพร    หลงแก้ว
2. นางรัชนี    จันทร์ปลั่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................