งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงนัญนภรัตน์    แซ่อึ๊ง
1. นางจันทร์ประพิศ    แก้วเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงนุชนาฎ    มีแสง
1. นางสมจิตร    จีนปรีชา
12
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงธนัชพร    น่วมภักดี
1. นางศรีสมบัติ    อินทร์ทองคุ้ม
13
4 โรงเรียนวัดอินทาราม บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กชายอดิศร    ฉิมมารักษ์
1. นางสิรอร    ย่องใย
7
5 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงภัทรมัย    สะหะมาน
1. นายสุขสันต์    ลุนบุดดา
14
6 โรงเรียนศรีวิทยา สถานศึกษาเอกชน 1. เด็กหญิงอาจริยา    ลาชุม
1. นางสาวพิมพ์ชฏา    อริยพัทธนันท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงชลธาร    แซ่จึง
1. นางสาวอังคณา    เกษมสุข
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    รุ่งเรือง
1. นางสุรีย์    รัตนะสุขจิตต์
6
9 โรงเรียนวัดบางสาย บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ตากิ่มนอก
1. นางสุดคำนึง    อยู่สุข
5
10 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง บางปะกง 3 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์    เนียรมงคล
1. นางพันศรี    สว่างแจ้ง
9
11 โรงเรียนวัดบางแสม บางปะกง 1 1. เด็กชายณพกร    กลิ่นเนียม
1. นางมนทิพย์    นาดี
9
12 โรงเรียนวัดสองคลอง บางปะกง 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    สร้อยพูล
1. นางสมพิศ    กุลพิพัฒน์รัตน์
9
13 โรงเรียนตลาดคลอง 16 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงนุช    ฮาว
1. นางนัยนันท์    สมันนะ
7
14 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    เพ็งมีศรี
1. นายชัชวาล    ใหม่หะลา
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................