งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงนิสิตรา    บุญถนอม
1. นางสาววราภรณ์    สุวรรณเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กชายธารันต์ธร    โหมดนุช
1. นางพรทิพย์พา    แพลูกอินทร์
6
3 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงดารณี    ศรีทอง
1. นายสุชาติ    บุญประเสริฐ
10
4 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายดนุนัย    ลาเต็บ
1. นางไลลา    หมัดหมุด
4
5 โรงเรียนมารดานฤมล สถานศึกษาเอกชน 1. เด็กหญิงสุภาพร    สุดตาชาติ
1. นางทองดี    ทระกุลพันธ์
13
6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กชายเจษฎา    ใหม่คำมิ
1. นายประเสริฐ    วงษ์แก้ว
9
7 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) บางปะกง 3 1. เด็กหญิงนวพร    แย้มจู
1. นางสาวจุฑาฺธิป    เปี่ยมประถม
10
8 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    รัตนวงศ์
1. นางดัชนี    จำรัสพันธุ์
10
9 โรงเรียนวัดล่าง บางปะกง 2 1. เด็กหญิงบุผา    วิสนา
1. นางสาววราภรณ์    จิตตะวิกุล
7
10 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงอริศรา    สุขประภา
1. นางวรรณี    ทิมย้ายงาม
8
11 โรงเรียนวัดคลอง 18 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงลลิตา    เลาะพึ่ง
1. นางพิไลพรรณ    โฉมเฉลา
14
12 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงฐารตี    ศรีสอ้าน
1. นางสาวเพ็ญผกา    จันทร์วัฒนกูล
5
13 โรงเรียนเทศบาล 2 กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงวริศรา    มาสุข
1. นางสาวกุสาวดี    คุณแก้ว
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง บางปะกง 1 1. เด็กหญิงยุรักดา    ชมชื่น
1. นางดวงใจ    เที่ยงธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................