งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดจุกเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงจิตติมา    โพธิสอน
1. นางสาวอัจฉรา    ศรีธรรม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงกฤษณา    มะแย้ม
1. นางยุรี    ยะก๊บ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    บุญค้ำจุน
1. นางสาวเยาวลักษณ์    ชมมณฑา
6
4 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงจิระประภา    โซ๊ะเฮง
1. นางสาวดวงพร    หลงแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนเทศบาล 1 กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงนพเก้า    เกิดมงคล
1. นางพนิดา    สืบสมาน
5
6 โรงเรียนวัดพิมพาวาส บางปะกง 1 1. เด็กหญิงนงเยาว์    บรรเทิงใจ
1. นางสาวบุปผา    รุ่งเจริญ
4
7 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" บางปะกง 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    พูลทวี
1. นายวชิรวิชญ์    จอกแก้ว
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................