งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    หวังเกษม
1. นางสาวจารุณี    สถิตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านคลอง 21 บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงนริศรา    รุ่งเรือง
1. นางอารี    นำผล
9
3 โรงเรียนศรีวิทยา สถานศึกษาเอกชน 1. เด็กหญิงศุภานิช    กว้างนอก
1. นางวนิดา    ทนุวงษ์
7
4 โรงเรียนวัดคลองเจ้า บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงวรนุช    สกุลนาค
1. นางวิลาวัณย์    ธรรมสาโร
13
5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงนาราภัทร    เรืองเดช
1. นางรพีพรรณ    คงชยาสุขวัฒน์
12
6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กชายภัทรกฤต    บัวประเสริฐ
1. นางรัตนา    มานะประดิษฐ์
11
7 โรงเรียนวัดบางสมัคร บางปะกง 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    พุ่มเจริญ
1. นางสาววันรี    เรืองฤทธิ์
5
8 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงปานรพี    สัมฤทธิ์
1. นางณัฐฏนันท์    ชัยสิทธิ์
10
9 โรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กชายยิ่งสวัสดิ์    อยู่สุข
1. นางสาวเตือนจิตร    จุลโอภาส
14
10 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง บางปะกง 3 1. เด็กหญิงน้ำฝน    พุทธโกมล
1. นางพันศรี    สว่างแจ้ง
8
11 โรงเรียนวัดประชาบำรุง บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงศิลาณี    เปรมศรี
1. นางศศิวิมล    ซิ้มฉันท์
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงศศิธร    อิ่มจิตร
1. นางเพ็ญสิณี    ลายประดิษฐ์
6
13 โรงเรียนวัดบางเกลือ บางปะกง 1 1. เด็กหญิงกมรพรรณ    แสนสำอางค์
1. นางสมใจ    อ้นโต
4
14 โรงเรียนวัดเกาะ เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    อาจสิงห์
1. นางบุญเรือน    วงศ์ประเทศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................