งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดไผ่ดำ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    สันทาย
1. นางอำนวยสุข    สุขขี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านคลอง 21 บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายสุเมธ    งามไวย
1. นางปรานอม    เนียรมงคล
8
3 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงนฤมล    สีล้ง
1. นางเยาวดี    รุ่งโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี สถานศึกษาเอกชน 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ดาสะอาด
1. นางวิมลรัตน์    แสงเกิด
9
5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    คงเจริญ
1. นางสาวลักษณี    โชคพิทักษ์
11
6 โรงเรียนวัดลาดยาว บางปะกง 3 1. เด็กหญิงณัฐลินี    สุขประเสริฐ
1. นางอรุณี    แย้มจันทรามาศ
12
7 โรงเรียนวัดบางปลานัก เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงวนิดา    ขาวยั่งยืน
1. นางรัชฎาพรรณ    กิจประมงศรี
7
8 โรงเรียนวัดเทพราช เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงปาริชาต    กลั่นภูมีศรี
1. นางวาสนา    อาจมีชัย
14
9 โรงเรียนวัดสองคลอง บางปะกง 2 1. เด็กหญิงจุฑาลักษ์    เพ็ชรัตน์
1. นางสาวประทุม    จิตต์ชอบใจ
5
10 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงกิตติวดี    มาลาอี
1. นางวีรญา    ช้างสาร
4
11 โรงเรียนบึงเทพยา บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงนัสริน    โต๊ะมิ
1. นางเข็มพร    ฮีมวิเศษ
10
12 โรงเรียนเทศบาล 1 กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์    บัวศรี
1. นางสาวอรวรรณ    ศิวาภรณ์
6
13 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ตราชื่นต้อง
1. นางจุฑาลักษณ์    แตงเจริญ
13
14 โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงอัญชลี    ประมรพืช
1. นางสาวฉัฐยา    วัฒนกุล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................