งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงปภาวดี    พงษเกษตร
1. นางสิริลักษ์    บัวประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดบางสมัคร บางปะกง 2 1. เด็กหญิงอรวี    ชอบรู้
1. นางสาววันรี    เรืองฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงจินตนา    เพิ่มพูล
1. นางสาวเยาวลักษณ์    ชมมณฑา
4 โรงเรียนวัดประชาบำรุง บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    พรมนิยม
1. นางไพรัช    อิทธิยาภรณ์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงนัยนันท์    ยีมิน
1. นางอุบล    เพชรมาตศรี
4
6 โรงเรียนวัดบางแสม บางปะกง 1 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ศรีสมบัติ
1. นางสาวมานิตา    สุทธิหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................