งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 041
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเทพราช เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงอชิริญา    วัฒนเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. เด็กหญิงชลิตา    เร่งเล้า
1. นางกัลณษร    สำรวย
2. นางวาสนา    อาจวิชัย
4
2 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    มั่นคง
2. เด็กหญิงจัสมิน    บัวเจริญ
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ    แสงสุข
1. นางมาราตรี    เลงัง
2. นางยุรี    ยะก๊บ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงประภัสรา    งามฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิชชาพัชร    พุ่มบุตร
1. นางสาวอวยพร    ศรีคำขลิบ
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ชมมณฑา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดบางแสม บางปะกง 1 1. เด็กชายกลการ    เผือกนิสัย
2. เด็กชายพงศภัค    เกตุรามฤทธิ์
3. เด็กชายภัคพล    เกตุรามฤทธิ์
1. นางสาวมานิตา    สุทธิหา
5
5 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา    รอดเทียน
2. เด็กหญิงดวงกมล    เผือกแก้ว
3. เด็กหญิงจารุณี    หนูนิ่ม
1. นางสาวจิราภรณ์    ทูลธรรม
2. นางสุชาดา    กาสุรงค์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................