งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงชนัญญา    ชัยชา
2. เด็กหญิงเพียงดาว    คะพิมพ์ภิบาลบุตร
1. นางยุพิน    หันทยุง
2. นายรัฐกร    คำมา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แสงดาวเสือ
2. เด็กหญิงวรัญญา    ครุฑสา
1. นางสาวสุขโสม    ม่วงศรี
2. นางสุจิตรา    พันธศรี
9
3 โรงเรียนวัดศรีมงคล บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กชายนนทกร    พรมโยธา
2. เด็กหญิงศศิกานต์    เกิดขาว
1. นางเรียม    พูลเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงธัญรดา    และเย๊าะ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พุธเพ่ง
1. นางคณิตตรา    เจริญพร
2. นายสุขสันต์    ลุนบุดดา
11
5 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา สถานศึกษาเอกชน 1. เด็กหญิงฐิติมา    ม่วงหุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงอโณทัย    รื่นรมย์อรุณ
1. นางสาวโชติกา    แซ่เตีย
6
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงธนัญชนก    สุวรรณโฆษิต
2. เด็กหญิงปิยรัตน์    ก่อนเก่า
1. นางพัชรินทร์    ฉิมพาลี
2. นางสาวอัญชลี    คมมี
5
7 โรงเรียนวัดบางสมัคร บางปะกง 2 1. เด็กหญิงมีนา    ทีอุปมา
2. เด็กหญิงณัฐริดา    คำเคน
1. นางพัชรา    พันธุ์โยธี
2. นางสาววันรี    เรืองฤทธิ์
4
8 โรงเรียนวัดรามัญ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    ทองเจริญ
2. เด็กหญิงวรัญญา    เอี่ยมวิจิตร
1. นางสร้อยมาลี    ศรีสลวย
7
9 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงภานุมาศ    ขาวเปี่ยม
2. เด็กชายจิตติ    แจ่มกระจ่าง
1. นางสาวธนาภรณ์    เกิดแก้ว
2. นางวรรณี    ทิมย้ายงาม
10 โรงเรียนสุเหร่าแคราย บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงนัสวีญา    หมะหมีน
2. เด็กชายอิทธิชัย    ปานพา
1. นางกิติชา    เบ็ญจะนาค
2. นางสาวสุพัตรา    สุขถาวร
7
11 โรงเรียนบ้านบางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงลลิตา    ผ่องสอาด
2. เด็กหญิงพัชรพร    พยัคเดชาชัย
1. นางยิ่งพรรณ    บุญพิทักษ์
10
12 โรงเรียนบ้านสีล้ง บางปะกง 1 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    แก้วกล้า
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    รอดบรรจบ
1. นางสาววงเดือน    สายทอง
2. นางสาวสุมาลี    แสงโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................