งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงผกาพร    จั่นเพชร
2. เด็กหญิงกิตติยา    กมลวงศ์
1. นางมาเรียม    ศรีประภาพงศ์
2. นางเศรษฐพร    สวัสดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงธีรดา    เกตุมณี
2. เด็กหญิงวรัดดา    สัญญารักษ์
1. นางยุรี    ยะก๊บ
2. นางสุกัลยา    มั่นคง
5
3 โรงเรียนวัดล่าง บางปะกง 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ฤทธิ์ฉิม
2. เด็กหญิงอรพรรณ    ผลบุญ
1. นางสาววราภรณ์    จิตตะวิกุล
2. นางโสภา    นันตติกูล
6
4 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ผึ้งผลพรึก
2. เด็กหญิงสุวรรณา    ดิษประธููป
1. นางสาวอวยพร    ศรีคำขลิบ
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ชมมณฑา
4
5 โรงเรียนสุเหร่าแคราย บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงเมลิสสา    เจ๊ะหวังมา
2. เด็กหญิงนุสรา    เจ๊ะหมัด
1. นางกิติชา    เบ็ญจะนาค
2. นางจิราพรรณ์    ธนะภาษี
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนวัดพิมพาวาส บางปะกง 1 1. เด็กหญิงวริศรา    โพธิ์พูล
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    จันทร์เปรม
1. นางสาวบุปผา    รุ่งเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................