งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 509
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กชายนัธพงศ์    คงแสงไชย
1. นางพิไลวรรณ    เสียงประเสริฐ
2 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ทัศนะพงษ์
1. นางสาวอรวรรณ    บุตะเคียน
3 โรงเรียนวัดบางไทร บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายนาถวัฒน์    โสดก
1. นางสุนันท์    ถาวร
4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) บางปะกง 3 1. เด็กหญิงกฤษตาลัย    โกเมนท์
1. นางอัจฉรา    หุตะเจริญ
5 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงนิศาชล    เที่ยงขุน
1. นางวนิดา    มิตรมานะ
6 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายธันวา    สุไลมาน
1. นางสาวสุนาวี    รัตนพันธ์
7 โรงเรียนวัดสองคลอง บางปะกง 2 1. เด็กหญิงศิริพร    อินทร
1. นางสาวกฤษณา    พวงมาลี
8 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม บางปะกง 2 1. เด็กชายภานุพงษ์    ชานุภาส
1. นางสาวลภัสรดา    สายหยุด
9 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กชายภูริภัทร    แสงครุฑ
1. นางสาวมยุรีย์    มีกอง
10 โรงเรียนปากบึงสิงโต บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กชายสุฮัยล์    หมัดซาและ
1. นางสาวสุรียา    รอดเทียน
11 โรงเรียนเทศบาล 1 กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงปิยธิดา    สร้อยประไพ
1. นางลัดดาวัลย์    โคตรุฉิน
12 โรงเรียนวัดบางเกลือ บางปะกง 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    บุญพึ่ง
1. นางปริศนา    เลาหภารากร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................