งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    หาญณรงค์
2. เด็กชายชนินทร์    ขยันเขต
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    สิงสา
4. เด็กชายธนกร    ฉวีชาติ
5. เด็กชายปวริศร์    เวชสุทัศน์
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    โพธิ์ทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพร    นักเสียง
2. นางสาวยุวดี    ฮวยเจริญ
3. นางไพเราะ    ตันไล้
8
2 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงธารทิพย์    มีทรัพย์นิคม
3. เด็กชายเพรชรัตน์    วรวัฒน์
4. เด็กหญิงวราทิพย์    สืบวงษ์
5. เด็กหญิงพิชชาพร    เจริญขำ
6. เด็กหญิงชลธิชา    พรมคำ
1. นายรังสรรค์    โพธิ์ผา
2. นางสมาพร    ทัศน์ละไม
3. นายเมธี    ศรีคโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนสุเหร่าคู้ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กชายภูริวัฒน์    เดวิเลาะ
2. เด็กชายนพดล    โต๊ะซอ
3. เด็กชายวรินทร    จินดานารี
4. เด็กชายศักรินทร์    เนียมพระพันธ์
5. เด็กชายพงศภัค    ต่วงคูพงค์
6. เด็กชายขจรศักดิ์    กลางแม
1. นางพรรณี    เจริญศักดิ์
2. นายอารี    เจริญศักดิ์
3. นายเสรี    ฟักประเสริฐ
9
4 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม บางปะกง 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    นุชนาถ
2. เด็กหญิงนฤมล    ทองอ่วม
3. เด็กหญิงธฺิติภรณ์    ศรีคโรจน์
4. เด็กชายภวินทร์    เจริญสุข
5. เด็กชายวาคิม    ทองอ่วม
6. เด็กชายธนพล    บุญชู
1. นางสาวณัฐณิชา    ฤทธิ์รุ่ง
2. นางสาวธัญญาลักษณ์    คำรังษี
3. นางสาวลภัสรดา    สายหยุด
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนปากคลองบางขนาก บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงอารียา    พันธฤทธิ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ศรีเสถียร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คุ้มฉายา
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทองอินทร์
5. เด็กหญิงธิญาดา    ครุฑคำ
6. เด็กหญิงปิยพร    สระแก้ว
1. นางสาวกัญญา    บุญนิมิ
2. นายธนกฤษ    แก้วชา
3. นางสาวยุภาพร    ผึ่งผาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบึงเทพยา บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กชายภูริพัธร์    โต๊ะมิ
2. เด็กชายชินวุฒิ    และไหม
3. เด็กชายชินวัตร    กลิ่นมาลัย
4. เด็กชายสุริยา    บุญค้ำจุน
5. เด็กหญิงศิรินทรา    และไหม
6. เด็กหญิงพรรณษร    โต๊ะมิ
1. นางบุญมา    มั่นประเสริฐ
7
7 โรงเรียนวัดชนะสงสาร เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กชายเวียงชัย    นิลวิเวก
2. เด็กชายกันติฑัต    ชุ่มสุวรรณ
3. เด็กชายพนาไพร    เพชรสำราญ
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์    สุวรรณเจริญ
5. เด็กหญิงอนันญตา    โมรากุล
6. เด็กหญิงอุมาพร    แก้วบาง
1. นายศตวรรษ    อัยรา
6
8 โรงเรียนวัดบางเกลือ บางปะกง 1 1. เด็กชายอธิป    วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงวรัญญา    ดอนเหลือม
3. เด็กหญิงศุภรัตน์    เลานามสิน
4. เด็กชายพงศธร    อินวันนา
5. เด็กหญิงสุภัสสร    พุมนาริน
6. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ไชยวุฒิ
1. นางพรรณี    ศิริพันธ์
4
9 โรงเรียนวัดบางปรง เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    สงประชา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    คชาวังสี
3. เด็กชายพลวุฒิ    บำรุงศรี
4. เด็กชายสิทธิ์พงษ์    คันธศรี
5. เด็กชายพิชัย    เชิดชู
6. เด็กชายอธิพล    ยศยิ่งยง
1. นายประสิทธิ์    ประสิทธิ์สมบัติ
2. นายสินสมัย    มาตรกำจร
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................