งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 510
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กชายปิยเชษฐ์    พงศ์สันติชัย
2. เด็กชายอริย์ธัช    บุญทรง
1. นายณพสิทธิ์    ยอดอุดมนิพัทธ์
2. นางสาวพีรพรรณ    บุญประจักษ์
2 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงปณิตา    ปานโด๊ะ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    เซ็นหลวง
1. นายกฤษณะ    ธุวสิน
2. นายทวี    แก่นดำ
3 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) บางปะกง 3 1. เด็กหญิงพีรนันท์    ไพศาลธรรม
2. เด็กชายธีรภัทร    เทศดี
1. นางสาวพัสตราภรณ์    หุตะเจริญ
4 โรงเรียนปากบึงสิงโต บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กชายเซต    ห่วงพิมล
2. เด็กหญิงกรรณิกา    มะนิยะ
1. นางสาวนิตยา    มัสเยาะ
2. นางยะลา    อาดำ
5 โรงเรียนเทศบาล 1 กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กชายพลวัฒน์    เอี่ยมยอด
2. เด็กชายสุชาติ    เสมอใจ
1. นางลัดดาวัลย์    โคตรุฉิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................