งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 511
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กชายเจตดิลก    พูนพิพัฒน์
2. เด็กชายกิตติธัช    ธราพร
1. นางสาวฐานิยา    งามศิริ
2 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม บางปะกง 3 1. เด็กหญิงวริษา    หว่องเจริญ
2. เด็กชายกิตติธัช    แสงจินดา
1. นางสาวรัตนา    ชาญศรี
2. นางสาวศิริกานต์    จันทรศิริ
3 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) บางปะกง 3 1. เด็กหญิงกชพรรณ    อาจศิริวัฒน์
2. เด็กชายธนวัฒน์    รัตนธนชัย
1. นางสาวพัสตราภรณ์    หุตะเจริญ
4 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงรชานันท์    มลิวัลย์
2. เด็กหญิงณัฐชา    ประดิษฐเจริญ
1. นายมงคล    อรุณแสงฉาน
2. นางสาวมยุรีย์    ศรีทรัพย์
5 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงแคทรียา    เจ๊ะดิ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    จิ๊สมัน
1. นางสุธีรา    สามารถมานะกิจ
2. นางอุบล    เพชรมาตศรี
6 โรงเรียนวัดบางแสม บางปะกง 1 1. เด็กหญิงปวิตรา    โฉมยา
2. เด็กหญิงจิดาภา    ใจห่วง
1. นางสาวลดาวัลย์    บุญมาก
7 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กชายฮาฟิซ    ตอฮา
2. เด็กหญิงมานิตา    ม่วงดี
1. นางสุดารัตน์    กาสุรงค์
2. นางสาวเบญจพร    มานะพันธ์
8 โรงเรียนบึงสิงโต บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กชายฟารีซ    มะติมุ
2. เด็กชายนวดล    มะเล็ก
1. นางสาวนาถตยา    มีภูงา
2. นางพรเพ็ญ    และเล็ก
9 โรงเรียนปากบึงสิงโต บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กชายอับดุสสลาม    หัศนี
2. เด็กหญิงธนัญญา    มะลูลีม
1. นางยะลา    อาดำ
2. นางสุกัญญา    ธุวสิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................