งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 512
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กชายประภากร    ตันยะกุล
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    อรุณจิตร
1. นายรัฐกร    คำมา
2. นายไพรัช    เปลี่ยนเจริญ
2 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายปฐมพงศ์    อาดำ
2. เด็กชายอหมัด    ไชยสุนทร
1. นายมงคล    อรุณแสงฉาน
2. นางยุรี    ยะก๊บ
3 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงกานต์ติมา    วง์โซ
2. เด็กหญิงสุธิดา    กลิ่นมาลัย
1. นางสาวอลิสา    ทิพย์ปาน
2. นางอุบล    เพชรมาตศรี
4 โรงเรียนปากบึงสิงโต บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงฮารอวียะฮ    เซ็นเจริญ
2. เด็กหญิงสุธิดา    แบรอมาน
1. นางยะลา    อาดำ
2. นางสาวสุรียา    รอดเทียน
5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงรัตนากร    แก่นหิรัญ
2. เด็กหญิงณัฐญาดา    ชูประเสริฐ
1. นางสุรภี    อยู่รักษา
2. นางอนงค์    เรืองโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................