งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 513
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายณัฐวุธ    พิจารณา
2. เด็กชายวีรวัฒน์    หมัดยูนุ
1. นายมงคล    อรุณแสงฉาน
2. นางสาวมยุรีย์    ศรีทรัพย์
2 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงศิรดา    โพรงมณี
2. เด็กชายวรพจน์    โต๊ะยีหวัง
1. นางสาวณัฐวลัย    เอื้อสุวรรณา
2. นางสาวสุธีรา    สามารถมานะกิจ
3 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงวารุณี    ฺอับดุลฮาดี
2. เด็กหญิงยุมนา    ม่วงดี
1. นางสุดารัตน์    กาสุรงค์
2. นางสาวเบญจพร    มานะพันธ์
4 โรงเรียนวัดสุขาราม บางปะกง 1 1. เด็กชายพัชรพล    สมสนุก
2. เด็กหญิงสมฤทัย    วัดเล็ก
1. นางสาวสร้อยเพชร    จวงจันทร์
2. นางเข็มอัปสร    สมสนุก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................