งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 515
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงภาวิดา    มูฮำหมัด
2. เด็กชายสัญญา    ไม้แก้ว
1. นายมงคล    อรุณแสงฉาน
2. นางยุรี    ยะก๊บ
2 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายชรัญ    สุกรี
2. เด็กชายธีระศักดิ์    จีนแปลงชาติ
1. นางสาววิไล    แสงเปราะ
2. นางอุบล    เพชรมาตศรี
3 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กชายวิษณุ    จิแอ
2. เด็กหญิงนัฐมล    หวังชัยยะ
1. นางสาวรัตนา    ระวีวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................