งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 516
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กชายพรรษา    มะลิจันทร์
1. นางสาวอรวรรณ    บุตะเคียน
2 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงปิยะนุช    สัมพันธ์รัก
1. นางวนิดา    มิตรมานะ
3 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงวาลิล    อีซอ
1. นางสาวสุนาวี    รัตนพันธ์
4 โรงเรียนวัดบางแสม บางปะกง 1 1. เด็กชายมหัทธน    มูลน้อย
1. นางสาวศิริพร    เจิมภักดี
5 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กชายอรุณโรจน์    สันเต๊ะ
1. นางสาวมยุรีย์    มีกอง
6 โรงเรียนเทศบาล 2 กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กชายจักรพันธุ์    แก้วพิกุล
1. นางอรญา    พรมแดน
7 โรงเรียนวัดบางเกลือ บางปะกง 1 1. เด็กชายธรรมนาถ    คนตรง
1. นางสาวอำไพ    นาคเงิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................