งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร บางปะกง 2
2 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กชายณัฐนันท์    ทับทิมเทศ
2. เด็กชายจิรายุ    สะหะเล็ม
3. เด็กชายศักดา    หมั่นมา
4. เด็กชายพีรพล    เนติพัฒน์
5. เด็กชายนัฐพล    มะหะหมัด
6. เด็กชายฮาริล    หนูนิ่ม
7. เด็กชายธีรพัฒน์    เกิดแก้ว
8. เด็กชายมุมิน    วงศ์ยีเมาะ
1. นางสาวชัชฎา    มาตรทอง
2. นางสาววารุณี    ฮานาฟี
3. นายไสว    โกธา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................