งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดไผ่ดำ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงงามตา    นากเกิด
1. นางพักตร์วิภา    พงษ์พานิช
13
2 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงพิมพร    มณีกุล
1. นางกาญจนา    ภูมิสวัสดิ์
6
3 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงจิตตกาญจน์    อินทร์จันทร์
1. นางกมลลดา    ศรีพิพัฒน์
12
4 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงจีรนันท์    รอดเทียน
1. นางสุพัตรา    มีอนันต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี สถานศึกษาเอกชน 1. เด็กหญิงนริสรา    มั่นคง
1. นายอภิรักษ์    ชัยหมก
9
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สังโวรี
1. นางสาวอัญชลี    คมมี
4
7 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง บางปะกง 3 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ    บุญเยี่ยม
1. นางพันศรี    สว่างแจ้ง
7
8 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    กิมเล่งจิว
1. นางอัมพร    ชูประเสริฐ
8
9 โรงเรียนวัดคลอง 18 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ขยันหา
1. นางธารทิพย์    อรุณแสงศรี
10
10 โรงเรียนบึงสิงโต บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงจณิสตา    และเยาะ
1. นางพรเพ็ญ    และเล็ก
5
11 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงธัญธิดา    ปานเนาว์
1. นางกาญจนา    เดชกูลพรศิริ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) บางปะกง 2 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    ทุมพล
1. นางอัจฉราวรรณ    ทองสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนคลองพานทอง บางปะกง 1 1. เด็กหญิงลักศิกา    ปาละรีย์
1. นางสาววรัญญา    จารุสมบัติ
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................