งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ยางคำ
2. เด็กหญิงยุพาพร    มะลิรักษ์
3. เด็กหญิงปนัดดา    บุญเรืองรอด
4. เด็กหญิงอริษา    เจริญพร
5. เด็กชายพลวิทย์    โค้วเจริญ
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ทองยั่งยืน
7. เด็กหญิงนันทิดา    วงศ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงสุทธิดา    แก้วมาลัย
9. เด็กชายอภิชาติ    เภาภารัตน์
10. เด็กหญิงกรองแก้ว    กัณหสูตร
1. นายนฤพนธ์    ลักษณ์บวรวงศ์
2. นายพัสตร์สัณห์    ตันวัฒนะ
3. นางแก้วมะณี    เลิศสนธิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................