งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 708
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) บางปะกง 3 1. เด็กหญิงศิวพร    สำราญ
2. เด็กหญิงสุภาวิดา    แวงดงบัง
3. เด็กหญิงอัณธิฌา    เพียรมนูพิพัฒน์
1. นางสาวณัฐธัลยา    หวิงปัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม บางปะกง 2 1. เด็กหญิงสาลินี    นวลสุวรรณ
2. เด็กหญิงสาลินันท์    นวลสุวรรณ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ภูทองเงิน
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    คำรังษี
2. นางสาวลภัสรดา    สายหยุด
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................